ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 18:24
ފަލަސްތީނުގެ ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތައް
ފަލަސްތީން
ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ކަމަކީ ލޭއޮހުރުވުން ކަމުގައި ހީވަނަމަ، ތިޔަ ކުރެވެނީ ކުށް ހީއެއް!
 
ފަލަސްޠީނުގައިވެސް މުއްސަނދި ޘަޤާފަތަކާއި އާދަތަކެއް އެބައޮތް
 
އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންނާއި ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގާ، ހަމަނުޖެހުންތައް ބަންޑުންވެގެންދާ އެއް ސަރަޙައްދަކީ އަލް-އަޤްޞާ މިސްކިތް
 
އިޒްރޭލުން ވަކާލާތު ކުރާ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ޤުދުސްގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިންނަކީ އެބައި މީހުން

ފަލަސްޠީނޭ ބުނުމުން ތާ އަބަދުމެ ހަނގުރާމައާއި މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަން ސިފަ ކުރެވުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެއީ އަދި މުޅިން ފުރިހަމަ ތަސްވީރެއް ނޫނެވެ. ފަލަސްޠީނުގައިވެސް މުއްސަނދި ޘަޤާފަތަކާއި އާދަތަކެއް އެބަ އޮތެވެ. އެ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް އެދިގެން، ފަލަސްޠީނަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. އެގޮތުން، ފަލަސްޠީނަށް ދަތުރު ކުރާ މެހެމާނުންނަށް، ފަލަސްޠީނުގެ ރަހަތައް ދައްކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ އެކަކީ، ޝެފް އިއްޒަލްދީން ބުޚާރީއެވެ.

ޤުދުސްގައި އެންމެ އާޘާރުތައް ގިނަ، އޯލްޑް ސިޓީއޭ ކިއުނު ސަރަޙައްދުގައި އަބޫ ޝުކްރީ ހިންގާ ހަމަސް ރެސްޓޯރަންޓްގައި، ފަތުރުވެރިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާދިނުމުގައި ބުޚާރީ އަވަދިނެތި އުޅެނީ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ރަހަތަކެއް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. އެ ރެސްޓޯރަންޓްގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ޑިޝްއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ މަންޒިލްތަކަކަށް މަޝްހޫރު ހަމަސް އެވެ. އެއީ ބޮޑު ސަނާމުގާއި، ޓަހީނީ އަދި ލުނބޯހުތް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ، އަނގަޔަށް މީރު ޕޭސްޓުގަނޑެކެވެ. ހަމަސް އަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ފަލަސްޠީނަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ އެއްޗެއްތޯ ކުރެވޭ ބަހުސަކީވެސް ހޫނު ބަހުސެކެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފަލަސްޠީނުގެ ވާހަކައާއި ފަލަސްޠީނުގެ ޘަޤާފަތުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރަން އަހަރެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ. ފަލަސްޠީނުގެ ކޭމާއި ޘަޤާފަތް ގުޅިގެންދާ ގޮތުގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރަން، މިކަމުގެ ތެރެއިން އަހަރެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ. މި ސަރަޙައްދުގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ބަހުސްތަކަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ބޮޑު ހިއްސާއެއް. ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާކޮށްލާނެ އިތުރު މައުލޫއެއް، ޘަޤާފަތާއި ކާބޯތަކެތީގެ ވާހަކަ ކަހަލަ މައުލޫއެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ތަޖުރިބާއެއް. މީހުން ޝަޢުޤުވެރިވެސްވޭ
ިއްޒަލްދީން ބުޚާރީ؛ ފަލަސްޠީނުގެ ޝެފްއެއް

ބުޚާރީ ހާއްސަ ވަނީ ހަމައެކަނި ކެއްކުމަކަށް ނޫނެވެ. ފަލަސްޠީނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން މަގުތަކުގައި ހިނގާ، އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްވީ ފަލަސްޠީނުގެ ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއެވެ. އެތައް ހާސް އަހަރެއްވީ ރެސިޕީތަކުގެ ވާހަކަތައް އެމީހުންނަށް ކިޔައިދެއެވެ.

ކޭމަކީވެސް ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް. އަހަރަމެންނަށް މިއަދު ދަސްވި ފިލާވަޅުތަކަކީ، ޤުދުސްގެ މި ސަރަޙައްދުގައި، ފަލަސްޠީނުގެ ޝަޚްސު ނަގަހައްޓާ، ދިރުވުމަށް މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކެއް
އޮރެސްޓް ތޯކަޗް؛ ފަތުރުވެރިއެއް

އިޒްރޭލުގެ ފިއްތުންތަކާއި ދާޚީލީ ދެބަސްވުންތަކާއި އަވަށްޓެރި ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން، ތާއަބަދުމެހެން ހާސްކަމެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް، ކޭމަކީ އެމީހުންގެ ޘަޤާފަތުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ވާހަކަ އިތުރު މީހަކަށް ކިޔައިދޭން ފަށައިގަންނަ މައިގަނޑު މައުލޫއަކަށްވެސް ވެފައި އޮންނަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ކޭމުގެ ވާހަކައެވެ.

ބުޚާރީ ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި، ޕިއްޒާ ފުއްގަނޑު ކަހަލަ ފުއްގަނޑެއްގައި ތައްޔާރު ކުރާ ކީސް ނުވަތަ ކްރާސް ބީދްއަކީ ހަމަ އެކަނި ކޭމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އިޖުތިމާޢީ ބަދަހި ގުޅުންތަކުގެ ރަމްޒެކެވެ.

މިއީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާ ތަނެއް. ފަލަސްޠީނުގެ ޢާއިލާތަކާއި ފަތުރުވެރިންވެސް. ސެލްފް ސާވް އުސޫލުން އަހަރަމެން މިތަން ފަރުމާ ކުރީ. އާންމު އެހެން ތަންތަނާ ކުޑަކޮށް ދުރުގަ އަހަރަމެން މިތަން ހެދީ. އެއީ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް، ވިޔަފާރި ކޮށްލާ ހަދާނެ ފުރުޞަތު ދޭން ވެގެން
ޔަޢުޤޫބު ޝައިޚް ޤާސިމް؛ ހަވާދުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެއް

އިރުމަތީ ޤުދުސްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ 340000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުގައި އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ރެސިޑަންސީ ޕަރމިޓް އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނަނީ މަދު ބައެއްގެ އަތުގައެވެ. އިޒްރޭލުން ވަކާލާތު ކުރާ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ޤުދުސްގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިންނަކީ އެބައި މީހުންނެވެ.

އިރުމަތީ ޤުދުސްއަށް އިޒްރޭލުން ވެރިވެގަތީ 1967 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިތުރު ބިންތައް ހިޞާރު ކުރަމުންދާ ދިއުމަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން މަރުޙަބާ ކިއާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ހުއްޓުވުމަށްވެސް އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންނާއި ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގާ، ހަމަނުޖެހުންތައް ބަންޑުންވެގެންދާ އެއް ސަރަޙައްދަކީ އަލް-އަޤްޞާ މިސްކިތެވެ.

މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް ފަލަސްޠީނުގެ ވާހަކަތައް، ބުޚާރީ ތަފްސީލުކޮށްދެމުން ދާއިރު، ފަލަސްޠީނުގެ ކެއިންބުއިމުގެ އާދަކާދައަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަވެސް އޭނާ ކިޔައިދެއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ހަމަސް ޕްލޭޓް ތައްޔާރު ކުރަނީ އަހަރަމެން އަމިއްލައަށް. ހެޔޮ ނިޔަތުގަ. މިއީ މި ސަރަޙައްދުގަ ތައްޔާރު ކުރާ އެހެން ހަމަސް ޕްލޭޓްތަކާ ތަފާތު ޑިޝްއެއް
ޔާޞިރު ޠާހާ؛ އަބޫ ޝުކްރީ ހަމަސްގެ އޯނަރު

ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުން ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވެފައިވާ ސުފުރާތަކަށް، ބުޚާރީގެ ވާހަކަތަކުން ލުއިކަން ގެނެސްދެއެވެ. ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ކަމަކީ ލޭއޮހުރުވުން ކަމަށް ހީވެފައި ތިބި އެތައް ބައެއްގެ ފިކުރުވެސް ބަދަލުކޮށްލައެވެ. ނަމަވެސް، މިކަން ދެމިގެން ދިއުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީ ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށްވެސް އިޒްރޭލުން ހުރަސް އަޅާނީ ކޮން އިރަކު، ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް