ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:18
ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެމްއެންޔޫ އާއި އެންޑީއެމްއޭ އިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެމްއެންޔޫ އާއި އެންޑީއެމްއޭ އިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އެމްއެންޔޫ
ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން
ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެމްއެންޔޫ އާއި އެންޑީއެމްއޭ އިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ކާރިސާ އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން މި ފަހުމުނާމާގައި ހިމެނޭ
 
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހުމުނާމާގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވާނެ

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ.) އާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.) އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސޮއި ކުރި އެ ފަހުމުނާމާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގަޔާއި، ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް އަދި ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެން.ޑީ.އެމް.އޭ. އާއި އެމް.އެން.ޔޫ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް އެމްއެންޔޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެ ފަރާތުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރަކުން ދެ މުއައްސަސާއިން ވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އެ ފަހުމުނާމާގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ތަމްރީންތަކާއި ސެމިނަރުތަކާއި ވާކްޝޮޕްތަކުގެ އިތުރުން ކޮންފަރަންސާއި މަހާސިންތާތަކުގައި އެއް މުއައްސަސާއިން އަނެއް މުއައްސަސާއަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި، އެމް.އެން.ޔޫ. އިން ދަސްވެނިވާ ކުދީންގެ ދިރާސާތައް ކަމާގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް އެ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްއެންޔޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ވިލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއް މުއައްސަސާއިން އަނެއް މުއައްސަސާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރުން ކާރިސާ އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން މި ފަހުމުނާމާގެ މުހިއްމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފާއިވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޔޫ އިން ބުނެއެވެ.

2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސޮއިކުރެވުނު މި ފަހުމުނާމާގެ ސަބަބުން ކާރިސީ ހިރާސްކުޑަކުރުމަށާއި ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް އެން.ޑީ.އެމް.އޭ. އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެ ކަމަށް އެމް.އެން.ޔޫ. އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި އެމް.އެން.ޔޫ. އިން ދަސްވެނިވެގެން މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށާއި، ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢަމަލީގޮތުން ފަރުދީ ފެންވެރައްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޔުނިވަރސިޓީ އިިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ފަހުމުނާމާގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށާއި، ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި އިޖާބަދިނުމާއި، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ އައު ހޯދުންތަކާއި ދިރާސަތަކެއް ހެދި، އެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނުވެރިން އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް