ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:30
އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ސަލާހް ހަމޯރީ
އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ސަލާހް ހަމޯރީ
އޭއެފްޕީ
ފަލަސްތީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި
 
އިދާރީ ބަންދުގެ ނަމުގައި އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މީހުން ބަންދު ކުރަމުން
 
މިއީ އެ ޤައުމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ސިފަ ކުރޭ
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ތުހުމަތު

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ވަކީލަކު ޑީޕޯޓު ކޮށްލައިފިއެވެ.

އިޒްރޭލުން ޑީޕޯޓު ކޮށްލާފައިވަނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ސަލާހް ހަމޯރީއެވެ. އިޒްރޭލުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ޑީޕޯޓު ކޮށްލާފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓްތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ސަލާހް ޑީޕޯޓު ކޮށްލާފައިވަނީ ފްރާންސަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ތުހުމަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތުހުމަތުތައް ސަލާހް ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ތުުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ސަލާހް ހައްޔަރުކުރީ މިއަހަރުގެ މާރޗު މަހުއެވެ. އަދި ދައުވާއެއް އުފުލުމެއް ނުވަތަ ޝަރީއަތެއް ހިންގުމެއް ނެތި އޭނާ 3 މަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓިއެވެ.

އިޒްރޭލުން ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އިދާރީ ގޮތުން ކުރާ ބަންދެކެވެ.

އިދާރީ ބަންދުގެ ނަމުގައި އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެފަދައިން މީހުން ބަންދު ކުރަމުންނެވެ.

އޭރު 4 މަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަށްފަހު ސަލާހް ވަނީ އެހީއަށް އެދި ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މެކްރޮންއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. އޭރު އިޒްރޭލުން ވަނީ އޭނާއަކީ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހައި ސެކިއުރިޓީ ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޭނާ ވަނީ އިދާރީ ބަންދާ ދެކޮޅަށް 19 ދުވަހަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން އިޒްރޭލުން ޖަލުގައި އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތެއް ހިންގުމެއް ނެތި އޭނާ ޑީޕޯޓު ކޮށްލުމަށް ނިންމުމުން، އެ ނިންމުން އޭނާގެ ވަކީލުން ކޯޓަށް ހުށައެޅީއެވެ.

އަދި މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ހުށައެޅުން ބޭރުކޮށްލާފައެވެ. ވުމާއެކު، އޭނާ ޑީޕޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޒްރޭލުން އަނެއްކާވެސް ފެށީއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ގޮވާލާ ޖަމާއަތްތަކުންވެސް ގެންދަނީ އިޒްރޭލުގެ މި ނިންމުމަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ފްރާންސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީންވެސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މި ނިންމުމާމެދު ހިތާމަކުރާކަން ފާހަގަކޮށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަލާހް ޑީޕޯޓު ކޮށްލާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އިޒްރޭލުން ބުނާ ގޮތުގައި، ސަލާހް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި އިސް ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ޓެރަރިސްޓު ޙަމަލާތައް ދިނުމަށް ރާވައި، އެކަމުގެ ރޭވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އިޒްރޭލުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުން ޑީޕޯޓު ކޮށްލާފައި މިވަނީ ޓެރަރިސްޓެކެވެ.

އަދި މިއީ އެ ޤައުމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީން ސިފަ ކުރެއެވެ.

ސަލާހްއަށް ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުކަން ލިބިފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ފުށުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤުދުސްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ހުއްދައަކީ އިޒްރޭލުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ހުއްދައެކެވެ.

ސަލާހްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އެ ގްރޫޕަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ގްރޫޕެކެވެ.

އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ގްރޫޕަކީ އެ ޤައުމުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޕޮޕިއުލަރ ފްރޮންޓް ފޯރ ދި ލިބަރޭޝަން އޮފް ފަލަސްތީން" (ޕީއެފްއެލްޕީ) އާ ގުޅުން އޮންނަ ގްރޫޕެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް