ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 15:37
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހ. ހިކިފިނިފެންމާގޭ އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހ. ހިކިފިނިފެންމާގޭ އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
އީޔޫއަށް ރާއްޖެ ގުޅުން
އީޔޫއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އީޔޫގެ ރައީސަށް އަރުވައިފި
 
ރާއްޖެއާއި އީޔޫގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން އައިސްފައިވާގޮތަށް އަލިއަޅުވާލެއްވި
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ވެދުން ދަންނަވާފައިވޭ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހ. ހިކިފިނިފެންމާގޭ އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޗާލްސް މައިކަލްއަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައުންސިލުގެ ޖެނެރަލް ސެކްޓްރިއޭޓުގެ ހެޑްކުއާޓަރސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ޗާލްސް މައިކަލް ވަނީ ސަފީރަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގުވެސް ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ވެދުން ދަންނަވާފައެވެ.

ދެބޭފުޅުންގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއާއި އީޔޫގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގުގެ އަރިހުގައި، ކައުންސެލަރު މަރިޔަމް ސީނާ އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ފާތިމަތު ރީނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ސަފީރު ވަނީ ނެދަލެންޑުގެ ރަސްގެފާނު ވިލިއަމް އެލެގްޒެންޑަރއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށްވެސް ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ޑެން ހަގްގައި ހުންނަ ނޫރްޑިއެންޑް ޕެލެސްގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައިވެސް ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގަކީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިތު ކޮވިން ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް