ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:12
ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް 40 އަހަރު ފުރުން
ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް މުޖުތަމައުގެ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
 
ސްކޫލެއްގެ ދައުރަކީ، މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި، ގައުމަށް ބޭނުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން
 
ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް 50 އަހަރު ފުރޭއިރު އެ ސްކޫލް ވެގެންދާނީ، ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ސްކޫލަކަށް

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް 50 އަހަރު ފުރޭއިރު އެމަރުކަޒު ވެގެންދާނީ ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ސްކޫލަކަށް ކަމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުންނަ ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެއް ސްކޫލަކީ ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުކަމަށެވެ. އަދި، ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައިވެސް އެ ސްކޫލަކީ މަރުކަޒަކީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރަނގަޅު ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނީ މުޖުތަމައުގެ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސްކޫލެއްގައި ކިތަންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުންތަކެއް ތިބިނަމަވެސް، އަދި ވަސީލަތްތައް ހުރިނަމަވެސް، ހަރުދަނާ ދަރިންތަކެއް ބިނާ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މުޖުތަމައަށާއި ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި; ސްކޫލެއްގެ ދައުރަކީ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި، ގައުމަށް ބޭނުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްވެފައިވުމުގެ މުހިއްމުކަންވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްދެވޭނެ ފުރުސަތުތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފުމަށް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެ ސްކޫލަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމަށްވެސް މިޖަލްސާގައި ވަނީ ޚާއްސަ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.

1982 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުނު، ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަކީ، މިހާރު ގްރޭޑް 7ން ފެށިގެންް 12ށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް