ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:53
ވާވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ރައީސް ޝީ އަދި ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ސޮއިކުރައްވަނީ
ވާވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ރައީސް ޝީ އަދި ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ސޮއިކުރައްވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޝީގެ ދަތުރުފުޅު
ސައުދީ އާއި ޗައިނާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް
 
ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ ރައީސް ޝީއާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅު ބާއްވަވާފައި

ޗައިނާއާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ގުޅުންބަދަހީ ކުރުމާއި އިތުރު މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލަޖީ ދާއިރާގައި ކުރިއެރުން އަންނަ ވާވޭ އެއްބަސްވުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ސޮއިކުރައްވާފައިވާ "ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕް އެގްރީމެންޓް" އާއެކު ރައީސް ޝީ އަށް ޝާހީ މަރުހަބާއެއް އެ ގައުމުން ވަނީ ކިޔާފައެވެ. ރައީސް ޝީގެ ކާރުކޮޅު ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވަނީ ޝާހީ ގާޑުން ދެފަރާތުގައި އަސްކޮޅުގައި ސައުދީ އަދި ޗައިނާގެ ދިދަ ނަންގަވައިގެންނެވެ. އަދި ޝީގެ ޝަރަފުގައި ފަރިއްކޮޅެއް ބާއްވަވާފައިވެއެވެ. އަދި ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވެސް ވަނީ ރައީސް ޝީއާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅު ބާއްވަވާފައެވެ.

ޝީގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ވެވުނު ވާވޭ އެއްބަސްވުމާއެކު، ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮލަޖީ އިން ސައޫދީގައި ކްލައުޑު ކޮމްޕިއުޓިން ގާއިމުކުރުމަށް ޑާޓާ ސެންޓަރުތައް ބިނާކުރުމާއި ސައުދީ ސިޓީތަކުގައި ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒްގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ސައުދީގައި ވާވޭގެ އެހީގައި ޓެކްނޮލަޖީގެ އައު ހަރުފަތަކަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެކެވެ. އެމެރިކާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި ނަމަވެސް ވާވޭ އިން ދަނީ ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކުތައް ގާއިމްކުރަމުންނެވެ.

ސައުދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ރައީސް ޝީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ދަތުރުފުޅަކީ އަރަބި ދުނިޔެއާއި ގަލްފުގެ އަރަބި ގައުމުތަކާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އޮންނަ ގުޅުމުގެ އައު އުސްމިންތަކަކަށް ގެންދެވޭނެ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. ޝީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޗައިނާ އަދި އަރަބި ގައުމުތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގެ ކަންކަމާއި ނުބެހޭނެކަމަށެވެ.

ވަލީއަހުމަދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވެސް ވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ނަމުގައި ޗައިނާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެހެން ގައުމުތައް ވަނުން ސައުދީން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޝީގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ގަލްފުގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ހުކުރު ދުވަހު އަރަބި ލީޑަރުންގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް