ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 18:38
އީޔޫ- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރައުންޑް ޓޭބަލްގެ ތެރެއިން
އީޔޫ- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރައުންޑް ޓޭބަލްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގެ ކުރިމަގު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރިއެރުން މުހިންމު: ފައްޔާޒް
 
މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވަނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ
 
ކޮވިޑްގެ ގެއްލުމުން ވިޔަފާރިތައް އަރައިގަތުމުގައި އީޔޫއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އީޔޫ-މޯލްޑިވްސް ރައުންޑް ޓޭބަލްސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން އާއްމުން ބާރުވެރި ކުރެވޭނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް އާއްމުން ވެގެން ކަމަށެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އިންވެސްޓެމްނެޓްތައް ހޯދާދިނުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރި އަސަރު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން ސަރުކާރުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ގެއްލުމުން ވިޔަފާރިތައް އަރައިގަތުމުގައި އީޔޫއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވަނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އާ ދާއިރާތަކުން އިގްތިޞާދު ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގެ މައި އެއް ބަޔަށް އަަބަދުވެސް ވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ލިބެމުންދާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އިތުރުކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް