ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:10
އީޔޫ- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރައުންޑް ޓޭބަލްގެ ތެރެއިން
އީޔޫ- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރައުންޑް ޓޭބަލްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ލިބޭ ބިލު އަންނަ އަހަރު ކުރީ ކޮޅު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން - ފައްޔާޒް
 
ރާއްޖެ އަކީ ދިމާވާ އިގްތިޞާދީ ހާލަތްތަކުން އަރައިގަނެ ބަދަލުވަމުންދާއި ހާލަތާ އެކު ކުރިއެރުމުގެ ތާރީހެއް އޮތް ގައުމެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ލިބޭ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭހެން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލް އަންނަ އަަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ފާސްކޮށް، ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އީޔޫ-މޯލްޑިވްސް ރައުންޑް ޓޭބަލްސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމާއި ފަސޭހައިން ވަޒީފާތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް މިނިސްޓަރު ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިމަމް ވޭޖް އަކީ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި މި ސަރުކާރުން ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ބިލަކީ އުންމިދީ މަސައްކަތެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެވެ. މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަގްސަދެއްކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ މަސައްކަތްތެރިން މަަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި، މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ނޫން ވެސް ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހަމަހަމަ އަދި ދެމެހެއްޓެވި ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމެވެ.

އީޔޫ-މޯލްޑިވްސް ރައުންޑް ޓޭބަލްސްގައި އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރާއްޖެ އަކީ ދިމާވާ އިގްތިޞާދީ ހާލަތްތަކުން އަރައިގަނެ ބަދަލުވަމުންދާއި ހާލަތާ އެކު ކުރިއެރުމުގެ ތާރީހެއް އޮތް ގައުމެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފަތުރުވެރިކަމާއި އެހެން ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދާ އިގްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އާ ދާއިރާތަކުން އިގްތިޞާދު ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގެ މައި އެއް ބަޔަށް އަަބަދުވެސް ވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ލިބެމުންދާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އިތުރުކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، އީޔޫއާއި ސައޫދީއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިދާނެތަ؟
އިންތިޚާބުގައި އިންތިޒާމުތައް ރަނގަޅު ނަމަވެސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަހަމަކަން އިތުރުވާންޖެހޭ: އީޔޫ
ރާއްޖެ ނުދަރާ، ކުރިއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ބަދަލުވެފައި: ފައްޔާޒު
"މިއީ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބަށް އީޔޫ އިން ފޮނުވި އެންމެ ބޮޑު މިޝަން، ކަންކަން ވަރަށް ކައިރިން ބަލާނަން"
ޔާމީންގެ މައްސަލައަކީ ޝަރުއީ މަރުހަލާއެއް، އެއަށް އީޔޫއިން ވަންނާނެ ޖާގައެއް ނެތް - އީޔޫ
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އާއި އެކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ގަންނަ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ - ފައްޔާޒް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވޭ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު