ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:15
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ހިންގާ، އެފަދަ ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ އޮއެވަރު
އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ އޮއެވަރު އޮތް ގޮތުން އޮބާމާ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި
 
މިފަދަ ޙަމަލާތަކަށް ހިތްވަރު ލިބެނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަނެއް ކޮޅުގައި ހުރި ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ނުބައިމީސް ކުރާ ވަރުންކަމަށް އޮބާމާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
މި އުފެދެނީ ވަރަށް ނުރައްކާ އޮއެވަރެއް. ބަޑިއާއި ހަނގުރާމަމަތީ ހެދުމުގަ އުޅެން ހިތްވަރު ދެންޏާ، އަދިވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް އަނިޔާވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އެމެރިކާގެ މިއަދު އޮތް ސިޔާސީ މަޞްރަހަށް ބަދަލު ނުގެނެސްފިނަމަ، އަދިވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް ރައީސްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެވެސް ސިފަ ކުރަމުންދާ ބަރާކް އޮބާމާ އިންޒާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނެވާޑާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކެމްޕޭން ރެލީއެއްގައި އޮބާމާ މިފަދަ އިންޒާރެއް ދެއްވާފައި މި ވަނީ، އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގެ ރައީސް، ނޭންސީ ޕެލޯސީގެ ފިރިކަލުން، ޕޯލް ޕެލޯސީއަށް މަރުތޭލަކުން ހަމަލާ ދީ، ޒަޚަމްކޮށްލި ހާދިޡާއާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

ނޭންސީ ޕެލޯސީ ގޭގައި ވަދައިގެން ނޫޅުއްވާ ވަގުތެއްގައި، އުމުރުން 42 އަހަރުގެ މީހަކު އެ ގެއަށް ވަދެ، އުމުރުން 82 އަހަރުގެ ޕޯލް ޕެލޯސީއަށް މަރުތޭލަކުން ހަމަލާ ދީ ޒަޚަމްކޮށްލީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެ ހާދިޘާގައި ޕޯލް ޕެލޯސީގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގައި ރެނދުލާފައި ވީ ނަމަވެސް، މިހާރު ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮބާމާވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޕޯލް ޕެލޯސީގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އައި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޮބާމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ އަސާސީ މަދަނީ ސުލޫކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ އާންމު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް އޮބާމާ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދު ލިބިފައިވާ ޕޮލިޓީޝަނުންނަކީ މީހުން އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގަ، އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކާ، ވީ ގޮތަކުން މީހުން ބައިބައިކޮށް، އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފުރަތު ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ ޕޮލިޓީޝަނުން. ހަފުތާއަކު 7 ދުވަހު. ދުވާލަކު 24 ގަޑިއިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް އެ މޭރުމުން އެކަން ކުރަމުން އެ ދަނީ. ޙަޤީޤަތާއި ޙުއްޖަތްތައް އިސް ކުރުމަށް ވުރެ، އެ ކަމުން ލިބޭ (ޒާތީ) ފައިދާ ބޮޑުވީމަ. މި ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ މިސާލުތައް އަހަރަމެންނަށް ދަނީ ފެންނަމުން. މިސާލަކަށް، ދެކިބަލަ އެކުވެރި ޕެލޯސީއަށް ދިން އިހާނެތި ހަމަލާ. މީހަކު އެ ދެމެފިރިންގެ ގެއަށް ވަދެގަތީ، ނޭންސީ ޕެލޯސީ ހޯދާ، އޭނާއަށް އަނިޔާ ދޭން. ޕޯލް ޕެލޯސީގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން. އެކަމަކު، ސާފުވާން އޮތް ކަމަކީ، މިފަދަ ޙަމަލާތަކަށް ހިތްވަރު ލިބެނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަނެއް ކޮޅުގައި ހުރި ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ނުބައިމީސް ކުރާ ވަރުންކަން. މި އުފެދެނީ ވަރަށް ނުރައްކާ އޮއެވަރެއް. ބަޑިއާއި ހަނގުރާމަމަތީ ގިއަރުގަ އުޅެން ހިތްވަރު ދެންޏާ، އަދިވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް އަނިޔާވާނެ. އިންސާނުންނަށް ވީތީ އަހަރަމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް އަސާސީ ރޫހުވެސް ނެތިކޮށްލެވޭނެ.
ބަރާކް އޮބާމާ؛ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް

ޕޯލް ޕެލޯސީ ހާލުކޮޅު މިހާރު ރަގަޅު ވަމުން އައުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން ނެންސީ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފައެވެ. އަދި އެކަމަނާވެސް ވަނީ އޮބާމާ އާ އެއްބީދައަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ހިންގާ، އެފަދަ ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބީ ނަތީޖާތައް ބަދަލު ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފައިގެން، އޭރުގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން، އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހިންގި ޖަރީމާ ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.  

ވެރިކަމުގެ 2 ދަޢުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 2017 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ މައިދާނުން ހިސާބަކަށް ހަވާސާ ވެވަޑައިގެންނެވި އޮބާމާއަކީ، އެމެރިކާގައި މިއަދު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕަރޓީގައި މިވަގުތު ހުންނެވި އެންމެ މަޤުބޫލު ސިޔާސީ ޝަޚްސެވެ. އޮބާމާ މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކަކީ، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މިޑް-ޓަރމް އިންތިޚާބުގައި، އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ތާޢީދު ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް