ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:42
ޝާހިދު  އޭޑީ.އެފް.ޑީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ސާއިފް އަލް ސުވައިދީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޝާހިދު އޭޑީ.އެފް.ޑީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ސާއިފް އަލް ސުވައިދީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
މާފަރުގެ އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފަށާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭޑީ.އެފް.ޑީ އިން ދީފި
 
ޝާހިދު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީ.އެފް.ޑީ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ސާއިފް އަލް ސުވައިދީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި
 
ޝާހިދު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އޮމާންއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

މާފަރުގެ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފަށާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީ.އެފް.ޑީ) އިން ދީފިއެވެ.

އޭޑީއެފްޑީ އިން އެފަދަ ޔަގީންކަމެއް ދެއްވާފައި ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީ.އެފް.ޑީ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ސާއިފް އަލް ސުވައިދީ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އޭޑީއެފްޑީގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މާފަރުގެ އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ފާހަގަކުރެ އެވެ. އެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، މާފަރުގެ އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ލަހެއްނުވެ ފަށައިގަނެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެޑީއެފްޑީއިން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެ ބަައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ އޭޑީއެފްޑީއިން ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް ވެދެއްވާފައިވާ އެހީ ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށްޓަކާ އެ ފަރާތަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކާ ވެސް މިނިސްޓަރ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އޮމާންއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް