ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:49
ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު ޖަހާފައިވާ ފައިސާފޮއްޗެއް
ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ފައިސާފޮތިތައް
އިނގިރޭސިންގެ އައު ރަސްގެފާނާއެކު، ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ފައިސާފޮއްޗަށްވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް
 
މިއީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު މިގޮތަށް ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ފައިސާފޮތިތަކުން ފެނިގެންދާ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅުގެ ކުރެހުން ފަރުމާކުރީ އިނގިރޭސި ފަންނުވެރިއެއްކަމަށްވާ މާރޓިން ޖެނިންގްސް
 
އަލަށް ފަރުމާކޮށްގެން ދައްކާލި 5 ޕައުންޑްގެ ފައިސާފޮތީގައި ހިމެނޭ، ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ފޮޓޯފުޅަކީ މުޅިން އާ ފޮޓޯފުޅެއް

މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ ތަޚުތައް ދާދިފަހުން އިސްކުރެވުނު ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅާއެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފައިސާފޮތިތައް އާންމުކޮށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު ހިމަނައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުމާކުރި ފައިސާފޮތިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިނގިރޭސި 5 ޕައުންޑްގެ ފައިސާ ފޮއްޗާއި، އަވަހާރަވެފައިވާ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނައިގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ ހަނދާނެއް ކަމުގައިވާ 50 ޕެންސް ފައިސާފޮތީގެ ނުފުށެވެ.

މީ ރޯޔަލް މިންޓާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާންމުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަގުތެއް. މިއީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯފުޅު މިގޮތަށް ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. ހަމަ އެއާއެކު ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނާގައިގެ އެތައް އަހަރެއް ވީ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުންވެސް މިއާއެކު ފެނިގެން މި ދަނީ.
ކްރިސް ބާކަރ؛ އިނގިރޭސި ރޯޔަލް މިންޓްގެ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗް މެނޭޖަރ

ފައިސާފޮތިތަކުން ފެނިގެންދާ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅުގެ ކުރެހުން ފަރުމާކުރީ އިނގިރޭސި ފަންނުވެރިއެއް ކަމަށްވާ މާރޓިން ޖެނިންގްސްއެވެ. އަސްލަކަށް ބަލާފައިވަނީ، ޚުދު ރަސްގެފާނު ސީދާ ފާސްކުރައްވާފައިވާ ފޮޓޯފުޅެކެވެ. އިނގިރޭސި ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް، ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު ޖަހާފައިވަނީ ފޮޓޯފުޅުގައި ރާނީ އެލިޒަބަތު އިންނެވި ދިމާއާ އިދިކޮޅު މިސްރާބަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަގާފަތެއް އެއީ، ފައިސާ ފޮތި ފަރުމާ ކުރާއިރު ރަސްރަނިންގެ ފޮޓޯފުޅުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުން. އެއީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް 2 ވަނައާ ހިސާބަށްވެސް ދެމިގެންދާ ސަގާފަތެއް. މި ފައިސާފޮތިވެސް އެ ސަގާފަތަށް މި ފެއްތީ. އެހެންވީމަ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް 3ގެ ފޮޓޯފުޅު ތިޔަ ފެންނަނީ، ފޮޓޯފުޅުގަ މަންމާފުޅު އިންނެވި މިސްރާބާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް.
ކްރިސް ބާކަރ؛ އިނގިރޭސި ރޯޔަލް މިންޓްގެ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗް މެނޭޖަރ

އަލަށް ފަރުމާކޮށްގެން ދައްކާލި 5 ޕައުންޑްގެ ފައިސާ ފޮތީގައި ހިމެނޭ ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ފޮޓޯފުޅަކީ މުޅިން އާ ފޮޓޯފުޅެކެވެ. އަދި 50 ޕެންސްގެ ނުފުށުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރުމާއަކީ، 1953 ވަނަ އަހަރު ރަނިކަމުގެ ތަޚުތަށް ރާނީ އިސްކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ފެނުނު ފަރުމާއެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިނގިރޭސި ރޯޔަލް މިންޓްގެ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗް މެނޭޖަރ ކްރިސް ބާކަރ ވިދާޅުވީ، ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅުތައް ފަރުމާކުރެއްވުމުގައި ޖެނިންގްސް ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު ފަރުމާކުރުމުގަ ޖެނިންގްސް މިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ. ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނާގެ ފޮޓޯފުޅުތަކާ މި ފަރުމާއާ ތަފާތުތަކެއް ހުރެދާނެ. އޭރު ފޮޓޯފުޅު ފަރުމާކުރި ގޮތާ، ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅު ފަރުމާކުރި ގޮތާ ތަފާތު. މިހާރު މާ އިންސާނީ ވަންތަކަން ހުންނާނެ. ސީދާ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ޝަޚްޞު އިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގަ، ފަރުމާގަ ސަމާލުކަން ދީފަ ވަނީ މާ އަބުރުވެރި ރޫހެއް ގެނެސްދިނުމަށް.
ކްރިސް ބާކަރ؛ އިނގިރޭސި ރޯޔަލް މިންޓްގެ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗް މެނޭޖަރ

އަވަހާރަވެފައިވާ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނާގެ ފޮޓޯފުޅާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ދައުރު ކުރަމުންދާ 27 ބިލިއަނެއްހާ ފައިސާ ފޮތި، އަދިވެސް ލީގަލް ޓެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާނެކަމަށާއި، ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފޮޓޯފުޅާއެކު ފަރުމާކުރި އާ ފައިސާ ފޮތިތައް، މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ތައާރަފުކުރަމުން ދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް