ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 19:53
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ތަހުނިޔާ ޗާލްސްއަށް
ރަސްކަމުގެ ތަޚުތާ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކޮމަންވެލްތާއި ރާއްޖޭގެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ރައީސްގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާކަމަށް
 
ރައީސް ވަނީ، ޗާލްސް ރަސްކަމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނަ، ރަސްމީކޮށް ވެޑުވުމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އިނގިރޭސި ތަޚުތުގައި ވެޑުވުމުގެ ދަރުބާރު އޮތީ ވެސްޓްމިންސްޓަރ އެބީގައި، ޝާހީ ޢިއްޒަތުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ދަރުބާރެއްގައެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޗާލްސް ރަސްކަމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސްގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާކަމަށެވެ. އަދި އެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކޮމަންވެލްތާއި ރާއްޖެއާމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން، ކޮމަންވެލްތުގެ 14 ސަރަހައްދެއްގެ ރަސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެ މަގާމު ޗާލްސްއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ މަންމާފުޅު، ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމުންނެވެ. ރާނީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"