ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:55
ޕާކިސްތަނުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ
ޕާކިސްތަނުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ
އޭޕީ
ޕާކިސްތަނުގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ
"ޕާކިސްތަނުގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާއަކީ މޫސުމީ ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ކާރިސާ"
 
ކާރިސާގައި މިހާތަނަށް 1400ށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
 
މިއީ ދުނިޔެވީ ކާރިސާއެއް، މިކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ބޭނުންވޭ
 
ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް މުއްސަނދި ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ

ޕާކިސްތަނުގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާއަކީ މޫސުމީ ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ކާރިސާ ކަމަށް އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި މިހާތަނަށް 1400ށްވުރެން ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެއް މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ މަގުމަތިވެފައެވެ.

ޕާކިސްތަނުގެ ކަރާޗީއަށް ވަޑައިގެން ދެވަނައަށްވީ ދުވަހު ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި ހިނގި ވަރަށް ގިނަ އިންސާނީ ކަރިސާތައް ދެކެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކާރިސާއެއް އަދި މިހާތަނަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާކިސްތަނުން ފެނުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރައްވަން ދަތިފުޅުވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތަނަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް މުއްސަނދި ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިއަދު މިއީ ޕާކިސްތާން، މާދަމާ ތިބޭފުޅާ ދިރިއުޅޭ ތިބޭފުޅާގެ ޤައުމަށް ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ، މިއީ ދުނިޔެވީ ކާރިސާއެއް، މިކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ބޭނުންވޭ
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް

220 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޕާކިސްތާނުގެ ބާޒާރުތަކުގައި މިހާރުވެސް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލޭ ނިސްބަތް ނުވަތަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ ރެކޯޑް މަތީ މިންވަރެއްގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ބާޒާރުގައި މުދާ ވިއްކާ އަގުތައް ވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 24.9 ޕަސެންޓު އުފުލިފައެވެ. އިގުތިސާދު އޮތީ އިންތިހާ ފުން ކާރިސީ އަނދަވަޅެއްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ހީނަރުވަމުންދަނީ ކަންބޮޑުވާހާ ހަލުވި މިނެއްގައެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅައިބަލާއިރު ޕާކިސްތާނު ފައިސާ ނުވަތަ ރުޕީޒް އަގު ވެއްޓެމުން ދަނީ އިންތިހާއަށް ހަލުވިމިނެއްގައެވެ.

އެފަދަ ފައްތަރެއްގައި ވަނިކޮށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މޫސުމީ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލިބުނު އުމްރާނީ ގެއްލުންތަކުގެ އަގު، އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރަކަށް އަރާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްލަކީ ޖައްވު ހޫނު ކުރާ ވިހަ ގޭހެއް ކަމަށްވާ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ބޭރުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުންކަމަށް، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އިންޒާރުދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ.

ޖައްވު ހޫނުކުރާ ވިހަ ގޭސް ބޭރުކުރުމުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަނީ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހި، އުމުރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ފެނަށް ޣަރަޤުވެދާ މަންޒަރު ބަލަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެނީ، މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ގޮތުން މާ މުއްސަނދި ނޫން ގައުމުތަކުގެ ރަށްވެހިންނަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް