ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:04
"ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް" އަކީ މުޅި އެމެރިކާއަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލި، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައިވާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތު ފައުޖު އޮތް ތަން
ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް
އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި ލޯފަން ފައުޖެއް
 
ޖައްވީ ވައިގެ ސާމާނާއި، އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ސާމާނުތަކާއި، ކެންޓީނުގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ އެނޫންވެސް އެކި ކަހަލަ ވަސީލަތްތައް އުފައްދާ
 
ތަމްރީނުކޮށްފައި ތިބި މި މުވައްޒަފުން މަތިންދާބޯޓުގެ ބައިތައް އުފައްދާނެއޭ ބައެއް މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިނަމަވެސް، މި ކާރުހާނާގައި އެކަނިވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް 250000 ބައިތައް އުފައްދާ
 
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހާއްސަ އާލާތްތަކެއްގެ އެހީގައި، އަޑުގެ އެހީގައި ބައެއް މެޝިންތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ އިރު، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލޮލުގެ ފެނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ސްކްރީން ހުރޭ
 
އެކުންފުނީގެ އެކި ކާރުހާނާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ލޯފާން 158 ތިބިއިރު އަމާޒަކީ އެ އަދަދު 1000 އަށް އިތުރު ކުރުން

އެމެރިކާގެ ސިއޭޓަލްގެ ރަށްބޭރުން މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ހިންގަމުންދާ އެ ޖަމިއްޔާއަކީ މާލީ މަންފާއެއް އަދައިގެން ހިންގަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެއް ނޫނެވެ. 1918 ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން ހިންގަމުން ދާ އެ ޖަމިއްޔާއަކީ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި، ލޮލުގެ ފެނުމާއި އަޑުއިވުމުގެ ނިއުމަތުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނާއި އިތުރު އެހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ލޯފާން ހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބިނާކުރަނިވި އަދި އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އެމީހުންނަށް ތަމްރީނު ދީގެން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

"ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް"އަކީ މުޅި އެމެރިކާއަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލި، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައިވާ މަންމަން މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތު ފައުޖު އޮތް ތަންވެސްމެއެވެ. ސިއޭޓަލްގައި ހިންގާ މި މެނުފެކްޗަރިންގް ފެސިލިޓީއަކީ އާދައިގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޖައްވީ ވައިގެ ސާމާނާއި، އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ސާމާނުތަކާއި، ކެންޓީނުގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ އެނޫންވެސް އެކި ކަހަލަ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުމުގައި "ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް" އަކީ ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ ނަމެކެވެ.

އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޖޯން ރޮމިޝްއަކީވެސް ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލި، އަޑުއިވުމުގެ ނިއުމަތުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މަންމަން މީހެކެވެ. "ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް"ގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު 25 އަހަރުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ ކުރިން، ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ރޮމިޝްއަކީ އިންތިހާ ހިތިކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު މީހެކެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލު ކޮށްލީ "ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް"އެވެ.

އަހަރެން ކުރިން ވަޒީފާ އަދާ ކުރިއިރު، 4 ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި. އެހެންވެ، ސިއޭޓަލް ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑަށް ހުށަހެޅީ ވަޒީފާ ހޯދަން. އިންޓަވިއު ނިންމާފަ އެމީހުން އަހަރެންނަށް ވަޒީފާ ދިން. ދެން އަހަރެން މަޑުކުރީ މިތާ. ދުވަހަކުވެސް ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރޭ. ކަނޑައެއް ނުލާ. އޭގެ ފަހުން އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް ބަދަލުތަކެއްވެސް އަތުވެއްޖެ. މިހާރު މާ ރަނގަޅަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވެ، މުސްކުޅި ކުރަންދެން މިތާ މަސައްކަތް ކުރަން އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ. މިއީ ހަމަ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއްވެސް ލިބޭ. މިތާ އުޅެން ވަރަށް ހިތް ހަމަ ޖެހޭ.
ޖޯން ރޮމިޝް؛ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ލޯފާން މީހެއް

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ ޕެޓް އޯހޭރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި، ލޮލުގެ ފެނުމާއި އަޑުއިވުމުގެ ނިއުމަތުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނާއި އިތުރު އެހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ލޯފާން ހާލުގައި ތިބި މީހުންގެ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ އެމެރިކާގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނެވެ.

މިއީ މާނަ ހުރި މަސައްކަތެއްކޮށްގެން އާމްދަނީއެއް ހޯދަން އޮތް ފުރުސަތެއް. މިއީ ހަމަ އަސްލު ވަޒީފާއެއް. އަސްލު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ. އަސްލު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ވަޒީފާއެއް. އެހެން ކޮންމެ ތާކު ހިންގާ މިފަދަ ކާރުހާނާއަކުން އުއްމީދު ކުރާ ވަރުގެ އުފެއްދުންތަކެއް މިތަނުން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އަހަރަމެން އުއްމީދު ކުރަން. ކޮލިޓީ ރަނގަޅު، ރައްކާތެރި ސާމާނު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން ހަމަ. އަހަރަމެންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ކޮށްފައިވާ ބައެއް. އެކަމަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް މަތިންދާބޯޓުގެ ބައިތައް އުފައްދަފާނެއެކޭ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކު ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރާނެ.
ޕެޓް އޯހޭރާ؛ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑްގެ ސީއޯއޯ

ސިއޭޓަލްގައި ހިންގާ ކާރުހާނާގައި އެކަނިވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް 250000 ބައިތައް އުފައްދައެވެ. ޒަމާންވީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރޭގައި ބޮއިންގް ފަދަ ވަރުގަދަ ނަންތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ކާރުހާނާގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހާއްސަ އާލާތްތަކެއްގެ އެހީގައެވެ. އަޑުގެ އެހީގައި ބައެއް މެޝިންތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ އިރު، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލޮލުގެ ފެނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ހާއްސަކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ބްރަޔަލްގެ އެހީވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މެޝިންތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިއްޖެއްނަމަ، އެ ޝިފްޓެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަދަ ހާއްސަ ފިތެއްވެސް ކާރުހާނާގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކޮށްދެއެވެ.

"ދަ ލައިޓްހައުސް ފޮރ ދަ ބްލައިންޑް" އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތު ފައުޖުން ފުރުސަތު ލިބޭ ލޯފާން މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް އިތުރު ކުރުމަށެވެ. އެއީ މިއަދު އެކުންފުނީގެ އެކި ކާރުހާނާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ލޯފާން 158 މީހުންގެ އަދަދާ އަޅާ ބަލާއިރު 10 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް