ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 17:19
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަގޭ ރިޕޯޓު
ވައުދުނުފުއްދާ ވާހަކާގައި މެމްބަރު ތޯރިގު ގުދޯގުދޯ ވިދާޅުވަނީއެވެ.
 
މެމްބަރު ތޯރިގު، ދާއިރާގެ މެމްބަރުންނަށްވީ ވައުދު ނުފުއްދާ

ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވުމާއެކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ބައިވަރު ހުވަފެންތަކެއް ފެނެއެވެ. ނިދާފައި ތިބޭއިރު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހޭލައި ތިބޭ ވަގުތުގައެވެ. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހަދައިދިނުމަށާއި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްގީކޮށްދިނުންފަދަ ފޮނި އެތައް ހުވަފެންތައް ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެ، ދައުރު ނިމިގެންދާއިރުވެސް މި ވައުދުތައް ނުފުއްދޭ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް އަހާ ވާހަކައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިންތިޚާބުތައް ބޯމަތިވާއިރު މިފަދަ ވާހަކަ ދެކެވޭ އަޑު ގަދަވެއެވެ. މިފަހަރުވެސް މިއޮތީ މިފަދަ ވާހަކައެކެވެ.

ދާދި ފަހުން މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުހައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރުން މަޖިލީހުގައި އޮތެވެ. އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، ހާލަކުން ފަހަރަކު ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން ނުފެންނަ މެމްބަރަކުވެސް މިނިސްޓަރަށް ސުވާލުދެންނެވިއެވެ. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ، ކުނބުރުދޫގެ ބިން ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ސުވާލުދަންނަވާފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިމަނާފައިނުވާއިރު، މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އެމަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެތޯވެސް މެމްބަރު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރުވަނީ، މެމްބަރާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުއްވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިއީ މެމްބަރު އެހާ ހިތްޕުޅާވި ޖަވާބަކަށް ނުވުމުން، މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބާ ގުޅިގެން މެމްބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ވަނީ، ކުނބުރުދޫއާއި މަހިބަދޫގެ ބިން ހިއްކުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅެއްކަން މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ވައުދު ނުފުއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް މިނިސްޓަރަށް ސުވާލުދެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާއިރާއަށްޓަކައި މެމްބަރުކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތް ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ސޯޝަލްމީޑިއާގައިވެސް މި ވީޑިއޯ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ވައުދަކީ ހަމަ ރަށްރަށު ބަނދަރުމައްޗަށް އަރާފަ ހަމަ ފެންނަ ކޮންމެ ވައުދެއް ވެވޭގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއްތޯ؟ ނޫނީ އެވައުދަކީ ފުއްދަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންތޯ؟
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު

ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ވާހަކަދައްކައި މެމްބަރު ތޯރިގު އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވިއިރު، މެމްބަރުގެ "ފަތިފުށް" ބަލައިލުންވެސް ރަނގަޅެވެ. މެމްބަރު ފާހަގަކުރެއްވި، ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މެމްބަރު ތޯރިގުވެސް ވަނީ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައެވެ. ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުއްވީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅުއްވައިދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހައްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް މެމްބަރު ވަނީ އެންމެ ފަހުން އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. މަގާމަށް ހޮވުމުންވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ހަމަ އެފަދައިންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްނުދީފިނަމަ މެމްބަރު އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދުވެސްވެވަޑައިގަތެވެ.

އަޅުގަނޑު އަދިވެސް މިހުރީ އެވައުދުގެ މަތީގަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްނުދީފިކަމުގަވާނަމަ މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ދަނޑު ނިންމާނަން.
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު، 2020 ވަނަ އަހަރު ކުނބުރޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިން

ކުނބުރުދޫގެ ދަނޑު ނިންމަވާނެކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވި ތާރީޚު ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެއެވެ. ދެތިން މަހެއް ނޫނެވެ. ދެ އަހަރުދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެދަނޑުގައި އަދިވެސް އޮތީ ޓާފު ނާޅައެވެ. އެ ރަށުގެ ޒުވާނުން ބުނީ ދަނޑުގެ އަޕްޑޭޓް ހޯދުމަށް ގުޅުމުން މެމްބަރު ފޯނުވެސް ނުނަންގަވާކަމަށެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުއްޓައި ވައުދު ނުފުއްދާ ވާހަކަ މެމްބަރު ދެއްކެވުމުން ކުނބުރުދޫ ޒުވާނުން އަންނަނީ މެމްބަރުގެ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދެވުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ވައުދު ނުފުއްދާ ވާހަކައިގައި މެމްބަރު "ގުދޯގުދޯ" ވިދާޅުވާކަމަށް ބުނާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންވެސް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިނިސްޓަރާ މެމްބަރު ސުވާލުކުރެއްވީވެސް މިއަންނަ އަހަރު އޮންނަ އިންތިޚާބަށް މެމްބަރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ހޯއްދެވުމަށެވެ. ސަރުކާރާމެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ހަސަދަވެރިކަން އުފެއްދެވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
13%
0%
0%
25%
0%
63%
ކޮމެންޓް