ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 19:24
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ތަރައްގީ ހަމަހަމަކުރުން
ނިސްބަތުން ތަރައްގީ ގެނެސްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް - އަސްލަމް
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 187 ރަށް އެކީގައި ގުޅާލާނެ
ހއ، ހދ، ށ ގައި 1 އަހަރު ދުވަހު ދަތުރުކުރެވުނު އިރު 322،238 މީހުން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަތުރަށް އަރައިފި
މި ސިޔާސަތު ނެތް އެހެން ބަޔަކަށް މި ތަސައްވުރު ފުރިހަމަކޮށެއް ނުދެވޭނެ

ނިސްބަތުން ތަރައްގީ ގެނައުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރައްވާނީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްުޔާތުގައި ވާހަކަަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކުޑަރަށެއް ބޮޑުރަށެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ޚިދުމަތަކީ އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ކަމަށެވެ. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭ ތަރައްގީއަކީ މިއީ ކަމަށާއި، ނިސްބަތުން ތަރައްގީ ކޮށްދޭކަށް ވިސްނުމުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ގައުމެއްގައި ތަރައްގީއަކީ ނިސްބަތުން ދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އުއްމީދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، އާރުޓީއެލް ނޫން، އަދިވެސް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެންނަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ތަންކޮޅެއް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި ފެށި ކަމަށާއި، ފަށާފައި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު ދެން އައި ސަރުކާރުން މިކަން ތަރައްގީ ނުކުރި މކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ގައުމުގެ ވެރިން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭގޮތާއި ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވަރު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުތަކުގައި ނެތުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންނޫންނަމަ މިއަދު އެވާހަކަ ދައްކާކަަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްގީގައި ދެވިފައި އޮންނާނީ އެހެން ހިސާބަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހއ، ހދ، ށ ގަ 1 އަހަރު ދުވަހު ދަތުރުކުރެވުނުއިރު 322،238 މީހުން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަތުރަށް އަރައިފި. އެއީ 41 ރަށް. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 103026 މީހުން ގޮސްފި. ހަނިމާދޫއަށް 28654 މީހުން. ދިއްދޫއަށް 27069 މީހުން. ށ. ފުނަދޫ 19256 މީހުން. ތިނަދޫއަށް 1 މަސް ތެރޭގައި 2896 މީހުން. ޖުމްލަ ހުވަދު އަތޮޅުގައި 10836 މީހުން ދަތުރުކޮށްފި. އެންމެ އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ އާބާދީއެއް ނަޑެއްލާއަކީ. މިދިޔަ 1 މަސް ތެރޭގައި 362 މީހުން ދަތުރަށް އަރައިފި. މިއީ ނޫންތޯ ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މިއަދު ނަޑެއްލާއަކީ އެކަހެރިތަނެއް ނޫން.
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތަކީ ދެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުއްޓުވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 67 އުޅަނދު ބަނދެގެން ދަތުރުގައި ބައިވެރި ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ތަަސައްވުރަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 187 ރަށް އެކީގައި ގުޅާލައި މަހާލުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މި ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން އުޅޭ ބަޔަކު. މީ އެހެން ބަޔެއްގެ ތަސައްވުރެއް ނޫން. މި ތަސައްވުރު ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭނެ މި ސިޔާސަތު ނެތް އެހެން ބަޔަކަށް. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން އެ ދުވަސް ދެކޭކަށެއް. މިކަން ކުރަން ހިތު ނިޔަތްގަނެގެން ތިބި ބަޔަކަށް ނޫން ބަޔަކަށް މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ސަރުކާރަކަށް ހުއްޓާވެސް ލެވިދާނެ މި މަސައްކަތް. މާ ޚަރަދު ބޮޑޭ ތީ ވާނެކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފަ. މި ޒާތުގެ ކަންކަން ދުނިޔޭގައި ކުރަނީ މި ދުއްވައިގެން އެއްޗެއް ހޯދާކަށް ނޫން. މީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައަކަށް ކުރާ ކަމެއް. މިއީ ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް އިމްޕެކްޓަށް ބަލާފަ ކުރާ ކަމެއް. ބިޒްނަސް މޮޑެލްއެއް ނޫން މީ. މީ ވިޔަފާއެއް ނޫން ސަރުކާރުން ކުރާ.
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އުމުރުން 4 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން މި ޚިދުމަތުގައި ލާރި ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 19000ށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަށް ޚިދުމަތް ލިބިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ މިކަން ހުއްޓުނަނުދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހުވަދުއަތޮޅުގައި ޚިދުމަތް ދޭނީ 8 ލޯންޗުން ކަމަށާއި، އިތުރު ލޯންޗް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތް ފެށީ 6 އުޅަނދުން ކަމަށާއި، އިތުރު އުޅަނދު ގެނެސް ބެކަޕް ލޯންޗް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއިން ލޯންޗެއްގައި 6 ކުރޫން ތިބޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ ރަށުގައި ހުރެގެން އަދާކުރެވޭނެ ވަޒީފާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް