ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 09:53
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި
މަޖިލިސް
އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުން
އުނގޫފާރުގައި ބިން ހިއްކަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި – މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
މިއީ 75.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
އުނގޫފާރަކީ ހޮޕަރއިން ހިއްކޭނެ ރަށެއް، ހޮޕަރއިން 7 ރަށެއް ހިއްކުމަށް ލިސްޓްކުރެވިފައިވޭ

އެމްޓީސީސީން ދީފައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާގޮތުން، ރ. އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށާއި، މިދިޔަ ދެ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި އެމްޓީސީސީއާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މާފަހުން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެމްޓީސިސީން ޝެޑިއުލްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އުނގޫފާރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވަނީ ޖޫން 2023 ގައި ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ގެންގުޅެނީ 4 ޑްރެޖަރު. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޑްރެޖަރަކީ ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރެއް އަނެއް 3 ޑްރެޖަރަކީ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ. އެކަތި އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ޑްރެޖަރެއް. ބިންހިއްކުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރުން އެއީ އެގޮތަށް ބިން ހިއްކެން އޮންނަ ރަށްރަށުގައި. އުނގޫފާރަކީ ހޮޕަރއިން ހިއްކޭނެ ރަށެއް. ހޮޕަރއިން 7 ރަށެއް ހިއްކުމަށް އެބައިން ލިސްޓްކުރެވިފައި. ޝެޑިއުލް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން މިހާރު ބިން ހިއްކަން ފެށުން އޮތީ ޖޫން 2023 ގައި
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ރ.އުނގޫފާރުގެ 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން 1150 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓަކާއި، 75 މީޓަރުގެ ގްރޮއިން ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 75,345,322.58 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 240 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަރުތީބު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ މެންބަރު ވަހީދު ސުވާލުކުރެއްވުމުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 21 ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ރާވާފައިވާއިރު ހުރިހާ ރަށަކީ އެއްލެވެލްއެއްގައި އިސްކަންދޭ ރަށެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި 4 ޑްރެޖަރު އޮވެގެން އެއްބައި ޑްރެޖަރަށް ބައެއް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި އަނެއްބައި ޑްރެޖަރަށް އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ ލިސްޓެއް ތަރުތީބުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ އެގޮތަކަށް ބިމުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ހުންނަ ތަނަކަށް ބަލާފައި އިސްކަންދެނީ. ތަރުތީބުކޮށްފައި ނުހުރޭ އަހަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ މިވަނި ހިސާބެއްގައި ކަމަށް. ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ހުންނާނެ އެ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަގެއްހޯދާ އެއަށް ފައިނޭންސުން އެޕްރޫވް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް