ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 11:03
އިނގިރޭސި ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ބެން ވޮލަސް
އިނގިރޭސި ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ބެން ވޮލަސް
ރޮއިޓާރސް
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގި އަސްކަރީ ކެމްޕޭން
އަފްޣާން ހަނގުރާމައަކީ ބޮޑު ފެއިލްވުމެއް: އިނގިރޭސި ދިފާއީ ވަޒީރު
 
އަފްޣާން ހަނގުރާމާގައި އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ދިން އެހެން ބައިވެރިންގެ މެދުގައިވެސް ހަނގުރާމައިގެ މަގުބޫލުކަމެއް މިއަދު ނެތް
 
ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނު ހިފި ހިފުން ނިމިގެން ދިޔައީ ފެއިލްވެގެން ކަމަށް އިއުތިރާފުވޭ
 
އަފްޣާނިސްތާނުން މީހުން ބޭލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދުވާލަކު 1 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ކުރަމުން ދިޔަ

ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހުޅަނގުން ސިފަ ކުރާ ޠާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިން، އަފްގާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޯގަސްޓް 2021 ގައެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ކުރި 20 އަހަރުވީ ހަނގުރާމައަށް ކުއްލި ނިމުމެއް ގެނެސް، އެ ޤައުމުން ފައިބައިގެން ދިއުމާ އެކުގައެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އަފްގާން ހަނގުރާމާގައި އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ދިން އެހެން ބައިވެރިންގެ މެދުގައިވެސް ހަނގުރާމައިގެ މަގުބޫލުކަމެއް މިއަދު ނެތް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، 20 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ހުޅަނގުން އަފްގާނިސްތާނުގައި ހިންގި އަސްކަރީ ކެމްޕޭނަކީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް، އިނގިރޭސި ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ބެން ވޮލަސް މިހާރު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އަފްގާނިސްތާނުގައި ހުޅަނގުން ހިންގި އަސްކަރީ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ފައުޖުތަކުން އެތައް ސަތޭކަ ސިފައިންނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ އިރު، އެ ސިފައިންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލީ ކޮން ކަމެއް ހާސިލު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތޯ، އެ ސިފައިންގެ މައިންބަފައިން ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށްޓަކާ ޖެހިލުން ވާ ކަމަށް ވޮލަސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހަކީ އަފްގާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް، އަނެއްކާވެސް ޠާލިބާނުންގެ މުށުތެރެއަށް ލީތާ 1 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ. ޚާރިޖީ ބާރުތަކުން އަފްގާނިސްތާނަށް އަތްގަދަ ކުރަމުން ދިޔަ ދިއުމަށް ނިމުން އައިތާ 1 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއިން އަފްގާނިސްތާނު އިތުރަށް ބާކީވީތާ 1 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސްވެސްމެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮޕަރޭޝަން ޕިޓިންގްއަށް 1 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާވެސްމެއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ޕިޓިންގްއަކީ، 2 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހު، ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް މީހުން ބަދަލު ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އިވަކުއޭޝަން އޮޕަރޭޝަންއެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ޕިޓިންގްއަކީ އަފްގާނިސްތާނުގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންދިއުމަށް އަސްކަރިއްޔާ ފޮނުވައިގެން ހިންގި ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އޮޕަރޭޝަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކާ، ޚުދު ވޮލަސްވެސް ރޭގަނޑުގެ ނިދި ގުރުބާން ކުރެއްވި އެތައް ރެއެއް ދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން ވޮލަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއްވެސް ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އެހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރު ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ލަފާ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާ، އިނގިރޭސިންނާ މެދު އަފްގާނިސްތާނުން އެހާ އިހާނެތިކޮށް އަމަލު ކޮށްފާނެ ކަމަށްވެސް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވިސްނިފައި ނުވާ ކަމަށް ވޮލަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޠާލިބާނުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ މުހިންމު ސަރަހައްދުތައް ގެންދިއުމާއެކު އަފްގާނިސްތާނު ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ތޫފާނީ އޮއެވަރެއް ފެށުނެވެ. ހިންގި އެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަވެސް ގެއްލިދިޔައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން އަފްގާނިސްތާނު ހިފި ހިފުން ނިމިގެން ދިޔައީ ފެއިލްވެގެން ކަމަށް އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަފްގާނިސްތާނުން މީހުން ބޭލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނާ މެދު ފަޚްރުވެވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޮލަސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނަށް، އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދުވާލަކު 1 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށްވެސް ވޮލަސް ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމާ ހިތާމަ ނުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވޮލަސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
60%
0%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް