ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 20:01
އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލި ޕޮންޓޫން ބޯޓު
އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލި ޕޮންޓޫން ބޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެރިން އެކްސްޕޯ
ޕޮންޓޫން ބޯޓާއި، އިތުރު އެތައް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކާއެކު ހަސަން މެރިންއިން ތަފާތު ދައްކާލައިފި
 
ބާޒާރަށް އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕޮންޓޫން ބޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ ބޯޓެއް
 
މެރިން އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުއާ މެރީނާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ
 
ހަސަން މެރިންގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއް އެކްސްޕޯގައި ވަނީ ދައްކާލާފައި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ޕޮންޓޫން ބޯޓާއި އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު ހަސަން މެރިންއިން މި ފަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯގައި ތަފާތު ދައްކާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ހަސަން މެރިންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަހުމޫދު ޒިޔާއު ވިދާޅުވީ، ހަސަން މެރިންގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއް އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިފަހަރު ހަސަން މެރިންއިން އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުއާ މެރީނާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީގޮތުން މަޝްހޫރު އެކުއާ މެރީނާގައި ވޯޓަރ ސްޕޯސްއާއި ވޯޓަރ ބޯޑްސްއަށް ޚާއްސަ އެސްޔޫޕީގެ ފުލް ލައިނެއް ހިމެނެއެވެ.

ޒިޔާއު ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕޮންޓޫން ބޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ ބޯޓެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ލަގްޜަރީ ފަތުރުވެރިންނާ ދިވެހި ދަތުރުވެރިންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ބޯޓެއް މިއީ. އާއްމުކޮށް ނުފެންނަ ބޯޓެއް. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރާއްޖެއިން ރިސޯޓުތަކުން މި ބޯޓު ފެނޭ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ، މަސްވެރިކަމަށް ވެސް ކަމުދާ، ނަމްބަރ އޮފް ސީޓިންގ ވެސް ބަދަލުކޮށްދެވޭ. އެހެންވީމަ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ.
ހަސަން މެރިންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަހުމޫދު ޒިޔާއު
އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލި ހަސަން މެރިންގެ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތައް - ރާއްޖެއެމްވީ

މެރިން އެކްސްޕޯގައި، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ގެންގުޅޭ މަރކިއުރީ މެރިންގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. މިއީ ހަސަން މެރިންއިން އޮތަރައިޒްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރަމުންދާ އުފެއްދުމެކެވެ. ހަސަން މެރިންއިން 3.3 ހޯރސްޕަވަރުން ފެށިގެން 500 ހޯސްޕަވަރާ ހަމައަށް އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ލިބެންހުރިއިރު އެ އުފެއްދުންތައްވެސް މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ވަނީ ދައްކާލާފައެެވެ. މީގެ އިތުރުން މަރކިއުރީ ޑީސެލް އިންޖީނާއި، ކްރޫޒަރ ލައިން ޕެޓްރޯލް އިންބޯޑު އިންޖީނުވެސް މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލި ހަސަން މެރިންގެ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތައް - ރާއްޖެއެމްވީ

މީގެ އިތުރުން ލޯންޗުފަހަރުގެ ރިގިންއާއި ލައިޓް އަދި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމްފަދަ ތަކެތިވެސް ހަސަން މެރިންއިން ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

ހަސަން މެރިންއަކީ ރާއްޖޭގެ ބޯޓިންގ ދާއިރާގައި އެންމެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ކާރު އެއް ކުންފުންޏެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ އިތުބާރުހިފޭ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
38%
0%
0%
38%
0%
25%
ކޮމެންޓް