ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 23:46
ރައީސް ޞާލިހް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާލައްވަނީ
ރައީސް ޞާލިހް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާލައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މެރިންއެކްސްޕޯ
ރައީސް މެރިންއެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 
މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެމަނިކުފާނުވަނީ އެކްސްޕޯގައި ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތައް ބައްލަވާލައްވާ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

8 ވަނަ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެމަނިކުފާނުވަނީ އެކްސްޕޯގައި ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތައް ބައްލަވާލައްވާ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 170 ޔުނިޓްގައި 100ށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި އެކްސްޕޯއަކީ، ދިވެހިރާއްޖެގައި ބާއްވާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްވީ އަދި މި ސިނާއަތުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބޯޓް ބިލްޑަރުންނާއި، އިންޖީނު ބްރޭންޑްތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މެރިން ބްރޭންޑްތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސްއާއި ޑައިވް ބްރޭންޑްތައް ބައިވެރިވެއެވެ.

އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކުރުމާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުންފަދަ ސެޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ހަރާކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި