ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 13:40
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
މެރިން އެކްސްޕޯ
ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން މެރިން އެކްސްޕޯ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ އުންމީދުގައި!
 
އެކްސްޕޯގައި 60 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވޭ
 
ދެން އަންނަ އެކްސްޕޯއެއް މޫދާއި އެއްކޮށް އޮންނަ ތަނެއްގައި ބާއްވަނީ
 
މެރިން އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް

ދެން އަންނަ އެކްސްޕޯއެއް މޫދާއި އެއްކޮށް އޮންނަ ތަނެއްގަ ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މެރިން އެކްސްޕޯ އަކީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެކްސްޕޯކަމަށް ވާއިރު، މި އެކްސްޕޯއަށް އަހަރުން އަހަރަށް ލިބެމުންދާ ތަރުހީބު އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ ބޯޓިން ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން، މި ދާއިރާއިން ލިބެން ހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދެނެގަތުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

މިއީ މެރިން އެކްސްޕޯ ބާއްވާ 7 ވަނަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މެރިން އެކްސްޕޯއާ މެދު ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ހަމީދު ވަނީ މި އެކްސްޕޯއަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އިވެންޓަކަށް ހެދުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި އެކްސްޕޯ އަކީ މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ "މާކެޓް ޕްލޭސް"ގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އޭރުން އަސްލު ބޯޓު ރިއަލް ޓައިމްގަ ކްރޫ އެކްސެސް ކުރާ ގޮތާ ވޯޓާ ސްޕޯޓްސްވެސް އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮށްލެވޭނީ. އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ފަށައިފިން
ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މެރިން އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ތަނުގެ ދަތިކަންކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމަށް ދަތިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފަދަ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުގައި ވެސް މެރިން އެކްސްޕޯ ވެފައި ވަނީ ކާމިޔާބު އެކްސްޕޯ އަކަށްކަން އިސްމާއިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު 60 ބައިވެރިންނާ އެކު ކުރިއަށްދާ މި އެކްސްޕޯގައި ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓުތައް ޑިސްޕްލޭކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބާއްވާ މެރިން އެކްސްޕޯ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އައި އެކްސްޕޯ އަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދުކެނޑުމެއް އައެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު ބޯޓް ބިލްޑަރުންނާއި، އިންޖީން ބްރޭންޑްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެރިން ބްރޭންޑްތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސްއާއި ޑައިވް ބްރޭންޑްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގެ އިތުރުން އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކުރުމާއި ތަފާތު އެތައް ހަރާކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް