ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:01
ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮށަށް ތާރު ބޯޅަ ލައްގާފައި
ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮށަށް ތާރު ބޯޅަ ލައްގާފައި
މިހާރު
ތާރު ބޯޅަ ލައްގާ މައްސަލަ
ހުޅުމާލެއަށް ތާރު ބޯޅަ ލައްގާ މައްސަލަ: ކަނޑަށް ތެޔޮފަދަ ތަކެތި އަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައިފި
 
ތާރު ބޯޅައަކީ މޫދަށް އެޅޭ ތެޔޮ އަވީގައި ހުރެ، ގިނަ ދުވަސްވުމުން އުފެދޭ އެއްޗެއް

ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގަމުންދާ ތާރު ބޯޅަތަކަކީ، އަޑީތެޔޮ ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދަކުން ބޭރުވެފައި ނުވަތަ އުކާލާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ކަމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު އޮއިވަރު ހުންނަ ގޮތުން، ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތާރު ބޯޅަ ލައްގާފައިވާއިރު، ތާރު ބޯޅައަކީ މޫދަށް އެޅޭ ތެޔޮ އަވީގައި ހުރެ ގިނަ ދުވަސްވުމުން އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. މި ތަކެތި އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ކަޅު ނުވަތަ އަޅި ކުޅައިގެ ބޯޅަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ހުޅުމާލެއަށް ލައްގަމުންދާ، ގުޅަގުޅައަށް ހުރި ތަކެއްޗަކީ ތާރު ބޯޅަކަމަށާއި، އެ ތަކެތި އެހެން އުފެދެން ދިމާވަނީ ބައެއް މީހުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ، ރާއްޖެއަކީ، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދުނިޔެއަށް އިޝްތިހާރުކޮށްގެން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ގައުމަކަށްވާއިރު، ރީތި އަދި ސާފު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެއަށް މިހާރު ލައްގަމުން އަންނަ ތާރު ބޯޅަތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުން ކުރަމުން އަންނައިރު، އެއީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ ބޯޅަތައް ގައިގައި ޖެހުމުން ހިރުވުންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާކަމަށްވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް