ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 10:38
މިއީ 3 އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ބަހާލާފައިވާ ޗައިނާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް
ދަ ހިއުމަން ޓޯލް އޮފް ޔޫއެސް މެޑްލިންގް
އެމެރިކާއަށް ފަރުމާ ކުރި ޑިމޮކްރަސީއާއެކު މެދުއިރުމައްޗަށް ކާރިސާ: ޗައިނާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ
 
މިއީ އެމެރިކާގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތައް ހަފުސްވެފައިވާކަން އަންގައިދިނުމަށް ޗައިނާއިން ތައްޔާރު ކުރި ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް
 
އެމެރިކާގެ އަމަލުތައް ސިފަކޮށް ބުނެފައިވަނީ އަތުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ހަތިޔާރަކީ މަރުތޭލެއް ނަމަ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ފެންނާނީ މޮހޮރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް
 
ދަ ހިއުމަން ޓޯލް އޮފް ޔޫއެސް މެޑްލިންގް ޑޮކިއުމަންޓްރީ ބުނާ ގޮތުގައި، 21 ވަނަ ޤަރުނަށް ފެށިފަހުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓިފައެއް ނުވޭ

އެމެރިކާގެ ބައްޓަމަށް ފަރުމާ ކޯށްފައިވާ ޑިމޮކްރަސީއާއި އެއް ފަރާތަކަށް އަސަރު ފޯރާ ގޮތަށް އަޅަމުންދާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުގައި ކާރިސީ ހާލަތު އުފެދި، އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީ ނުއަތަށް އެނބުރެމުންދާ ކަން ދޭހަކޮށްދޭ މޭރުމަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް، ޗައިނާގެ ދައުލަތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޗައިނާ ގްލޯބަލް ޓެލެވިޜަން ނެޓްވަރކް (ސީޖީޓީއެން)އިން ދުރަށް ދައްކައިފިއެވެ.

"ދަ ހިއުމަން ޓޯލް އޮފް ޔޫއެސް މެޑްލިންގް" ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ބުނާ ގޮތުގައި، 21 ވަނަ ޤަރުނަށް ފެށިފަހުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތަކަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ. މުޖުތަމައުން އުފުލަމުންދާ ވޭންތަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމެއް ނެތެވެ.

ޗައިނާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ އެއް ބަސްދީގަތުމަކީ، އދގެ ކުރީގެ ހާއްސަ ރެޕަޗުއަރ، އިދްރީސް ޖަޒައިރީގެ ބަސްދީގަތުމެކެވެ. އެ ބަސްދީގަތުމުގައި ޖަޒައިރީ ވަނީ، ސޫރިޔާގެ މަސްރަހަށް ތަފްސީލީ ނަޒަރަކުން އަލިއަޅުއްވާލައްވަފައެވެ. އެގޮތުން ސޫރިޔާއަކީ ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކާ އެއް ފެންވަރުގެ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާވެފައި އޮތް ޤައުމެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، ޖަޒައިރީ ވަނީ، ސޫރިޔާއަކީ އަމިއްލައަށް ފުދިގެން އުޅުނު ޤައުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކާބޯތަކެއްޗާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންކަމުގައިވެސް ސޫރިޔާ އޮތީ ވިލާތު ފެންވަރުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޖަޒައިރީ ވަނީ، ސޫރިޔާގެ ކުޑަކުދިންގެ އާބާދީގެ 95 ޕަސެންޓް ކުދިންނަކީ ހުރިހާ ވެކްސިނެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރި ކުދިންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް، ހާލަތު މިއަދު ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށާއި، ބޯނެ ފެންފޮދެއްވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނެތް ކަން ޖަޒައިރީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 8 ޕަސެންޓްގައި ހުރި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ނިސްބަތް، މިއަދު 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ޤައުމު ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ ދުވެލި އޮތީ އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމުގެ ދަރަޖާގައި ކަމަށްވެސް ޗައިނާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ އދގެ ކުރީގެ ރެޕަޗުއަރގެ ބަސްދީގަތުމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެކަމަށް ބާރު ދީ، ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތެއްގެ ވާހަކަތައްވެސް ސީޖީޓީއެންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ބަޝާރު ނަޖުލާ ނަމަކަށް ކިއާ މީހަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ 3000 ނުވަތަ 4000 ސޫރިއަން ޕައުންޑްއެވެ. އެ ފައިސާއަށް 1 ކިލޯގްރާމްގެ ދޮންކެޔޮވެސް ނުގަނަވޭ ކަމަށް އެމީހާ ބުނެފައެވެ.

ސޫރިޔާއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަން މީގެ ކުރިން ކުރެއްވި އިމާދު މުސްޠަފާގެ ވާހަކަވެސް ހުރީ އެފަދަ ރޫހެއްގައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއިން ސޫރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަމާޒު ވަނީ، މުޖުތަމައުގެ އެންމެ ނިކަމެތި މީހުންނަށް ކަމަށް އޭނާގެ ބަސްދީގަތުމުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތައް ހަފުސްވެފައިވާ ކަން އަންގައިދިނުމަށް ޗައިނާއިން ތައްޔާރު ކުރި ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި އީރާންގެ މަސްރަހަށްވެސް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ޤައުމުތަކުން ތަކުލީފުތައް އުފުލަމުން ދިޔައިރު، އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، އީރާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ސީޖީޓީއެންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ފޯރިއެއް ދާއިރާއަކީ އީރާންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ދާއިރާއެވެ. ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ބޭރު ޤައުމުތަކުން ހޯދަން ޖެހޭ ބޭސް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް، އީރާންގެ މަލްޓިޕަލް ސްލެރޯސިސް (އެމްއެސް) ސޮސައިޓީގެ އިސްވެރިޔާ ވަނީ ޗައިނާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭސް އުފައްދާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން، އެމެރިކާ ދެކެ ގަންނަ ބިރެއްގެ ސަބަބުން، އީރާނަށް ބޭސް ވިއްކަން ޖެހިލުންވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ކުރި ހަނގުރާމަތަކަށް ފަހު، ސޫރިޔާ، ލީބިޔާ، އަފްޣާނިސްތާން އަދި އިރާޤުފަދަ ޤައުމުތަކުން، އިހު އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ތޯވެސް، 3 އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ބަހާލާފައިވާ ޗައިނާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އަތުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ހަތިޔާރަކީ މަރުތޭލެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ކޮންމެ މައްސަލައަކީ މޮހޮރެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް، ޗައިނާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި އެމެރިކާގެ އަމަލުތަކަށް ވައްބަހުންވެސް ޖަހާފައިވެއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅަކީ ޒަމާންވީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ހީނަރު ގުޅުން އިންތިހާއަށް ނުތަނަވަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ހީނަރު ގުޅުން އިންތިހާއަށް ނުތަނަވަސްވެފައި ވަނީ، ޗައިނާއިން ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއް ދެމުން ދަނިކޮށްވެސް، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގޭގެ ނައިބު ރައީސް، ނޭންސީ ޕެލޯސީ، އެ ސަރަހައްދެއްގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަމަށް ޗައިނާއިން ވަކާލާތު ކުރާ ޓައިވާންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
0%
14%
0%
0%
71%
ކޮމެންޓް