ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 11:25
ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީގެ އިންޖީނު ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށް
އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދު
އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން މިހާރު ފެންނަނީ ގާނޫނުގެ މައްޗަށް ގަދަ ބާރު ހިންގާ މަންޒަރު!
 
އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ވަޒަން، ޖީޑީޕީގެ 60 ޕަސެންޓެއްހާ މިންވަރުގެ ހިއްސާ
 
ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް، އެހެން ގައުމެއްގައި ހިނގިޔަ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ "ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ފެއިލްވުމެއް ކަމަށް" ލިޔެވިފައި އޮންނަން ޖެހޭ

ބައިނަލްއަގުމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިސްތިރާޖުގައި ހައްސާސް މަންޒިލެއް ކަމުގައިވާ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ގާނޫނީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ގަދަ ބާރާއި ނުފޫޒުން ކަންކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާގެ އަމަލުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޔޮޝިމަސާ ހަޔާޝީ އިންޒާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވޮޝިންގްޓަންގެ ތިންކްޓޭންކެއްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ، ހަޔާޝީ ވަނީ އެފަދަ ކަމަކީ އެހެން މަންޒިލެއްގައި ހިނގުމަށް ފުރުސަތު ދީގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ "ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ފެއިލްވުމެއް ކަމަށް" ލިޔެވިފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ނޫން ނަމަ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ގަދަބާރުން ކަންކަން ކުރަން އުޅޭނެ ކަމަށް ހަޔާޝީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން، ބޮން އަޅާ ފައިޓާ ޖެޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަޕާން ކައިރީގައި މެއި މަހު ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވަމުން ހަޔާޝީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުން ދިއުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މި ވަގުތަކީ ކާރިސީ ހައްސާސްކަމުގެ ވަގުތެއް ކަމަށްވެސް، ސެންޓަރ ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓަޑީޒްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ވަގުތަކީ ކާރިސީ ހައްސާސް ކަމުގެ ވަގުތެއް. ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް، އެހެން ގައުމެއްގައި ހިނގިޔަ ދީގެން ނުވާނެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި. ވިލާތުގަ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުން އަހަރަމެން ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެބަޖެހޭ އިބުރަތް ހާސިލު ކުރަން. އެހެން ނޫނީ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ރަޝިއާ ފަދައިން ގަދަ ބާރުން ކަންކަން ހާސިލު ކުރަން ފެށުމަކީ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެއް
ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޔޮޝިމަސާ ހަޔާޝީ

"ޓޫ-ޕްލަސް-ޓޫގެ އިގުތިސާދީ މަޝްވަރާތަކުގެ އާ ބުރެއް އިފްތިތާހް ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަޔާޝީ ވަނީ، އިރުމައްޗާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މަސްރަހު ބަދަލުކުރުމަށް ގަދަ ބާރުން ގައުމަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ޓައިވާންގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމުގައި ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ އިސްތިރާޖަށް ކުރެއްވި އިޝާރާތެކެވެ.

އަހަރަމެންގެ އަމާޒަކީ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އެއްކިބާވެ، ކުރިއެރުމާއި ހަމަޖެހުމަށް މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން. އެކަމަކު، މި ސަރަހައްދުން މިހާރު ފެނިގެންދަނީ ގާނޫނުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ގަދަ ބާރުން ކަންކަން ކުރާ މަންޒަރު. މި ސަރަހައްދުގެ އިސްތިރާޖީ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ޖަޕާނާއި އެމެރިކާއަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް
ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޔޮޝިމަސާ ހަޔާޝީ

ޗައިނާއިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ހަޔާޝީ ވަނީ އިޝާރާތް ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް، ހަޔާޝީގެ ތަގުރީރުގައި މިއިން އެއްވެސް އިލްޒާމެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ޗައިނާގެ ނަން ފާހަގަ ނުކުރެއްވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވިއެވެ.

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ވަޒަން. ޖީޑީޕީގެ 60 ޕަސެންޓެއްހާ މިންވަރުގެ ހިއްސާ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީގެ އިންޖީނު. އަދިވެސް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އެބަ ހުރި. ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި މި ސަރަހައްދަކީ އެމެރިކާއާއި ޖަޕާނަށްވެސް، އިސްތިރާޖީ ގޮތުން، އިންތިހާއަށް މުހިންމު ސަރަހައްދެއް
ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޔޮޝިމަސާ ހަޔާޝީ

އެ ރޫހުގައި ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ހަޔާޝީ ވަނީ، ޖަޕާނުގެ ދިފާއީ ބަޖެޓް، 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެ ގައުމުން ގެންގުޅޭކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް