ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 09:35
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވުން
މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސްގެ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދެވުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
ސަރުކާރުންނާއި ރައީސް ސާލިޙު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފަހުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މީހުން ދައްކަމުން ގެންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދެވުމަށްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވަނީ ތިމަރަފުށީ ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓު ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ މެމްބަރު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް މިނިސްޓަރު މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަން މެމްބަރު ރިޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭޖެ ޖަވާބު މިނިސްޓަރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތެދު އެއީ އެންމެ ރީތި ގޮތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެތަނުގައި ތޮށި ލުމަށް ހުރި މިންތަކާއި، ބާވަތްތަކާއި، ޑިޒައިން ހިއްސާކޮށް، ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޓެންޑަރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިދިޔަ އަހަރު ދެއްވި ޖަވާބުގައި އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރީތީ ތެދު، ތެދު ރީތި
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މި ޖަލްސާގައި ގާފަރުގެ ބިން ދޫކުރުމާއި، ކާށިދޫއާއި ގާފަރުގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް ރިސޯޓެއް ޤާއިމު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއަކީ ރަށްރަށުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހުށައެޅުމުން އެ ޕްލޭން ބަލައި، ފާސް ކުރުމެވެ. އެ މަރުޙަލާ ނިމުމަށްފަހު އިތުރަށް މިނިސްޓްރީން ދޭންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނޯންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސްގެ ވައުދުފުޅުތައް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ފުއްދައިދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެވިދާނެތޯ މެމްބަރު ސަލީމް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް އެހެން ވިދާޅުވީ، ދާދި ފަހުން މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް، "ކުން ފަޔަކުންގެ" އުސޫލު ހިނގާ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަރުކާރުން ގިނަ ވައުދު ވަނީ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނަމަވެސް ބައެއް ވައުދުތައް ވެވިފައި ހުންނަނީ އެ ކަމެއްގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މީހުން ދައްކަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުންނާއި ރައީސް ސާލިޙު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ދިމާވާ ގޮޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތައްވެސް ދެއްކޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް