ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 07:37
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ސްކައި ނިއުސް
އިމްރާން ޚާން އާއި ރަޝިޔާގެ ގުޅުން
ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު ހަމައެދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭނެކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ: އިމްރާން ޚާން
 
ހަމައެދުވަހު ހަމަލާދޭނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮންހަމައަކުންތޯ އިމްރާން ޚާން ސުވާލުކުރެއްވި
 
އިމްރާން ޚާން ގެންދަވަނީ އާންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައްވަމުން
 
އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ އެދަތުރުފުޅުގެ މަގްސަދަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުންކަމަށް

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދިން ދުވަހު ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، ހަމައެދުވަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭނެކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިނާއި ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ބޯޑަރުގައި ރަޝިޔާގެ އެތައް ލައްކަ ސިފައިންނެއް އަތުރާލާފައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަމައެދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި އޭރު ހުންނެވި އިމްރާން ޚާން ވަނީ ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގެން ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އިމްރާން ޚާންއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެގެންދިޔައެވެ.

އޭގެފަހުން ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އިމްރާން ޚާން ވަނީ އޭޕްރީލް މަސްތެރޭ މަގާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސްކައި ނިއުސްއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެދަތުރުފުޅު ދިފާއުކުރައްވާ އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަހަރެން މޮސްކޯއަށް ފައިބާ ދުވަހު ޕުޓިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭނެކަން އަހަންނަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ ކޮން ހަމައަކުން
އިމްރާން ޚާން / ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު

ހަމައެދުވަހު ހަމަލާދޭނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮންހަމައަކުންތޯ ސުވާލުކުރައްވަމުން އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ އަސްކަރީ ގޮތުން މައްސަލައަކަށް ހައްލު ގެނެވޭނެކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ޕުޓިންއާއެކު އޮތް ބައްދަލުވުން ވަނީ މާކުރިން ރާވާފައިކަމުގައި އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވަނީ ނޭންގޭ ކަމެއްގައި އަދަބު ލިބެންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

އަހަރުމެންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިނުވޭ ރަޝިޔާއަށް ދާދުވަހު ޕުޓިން ހަމަލާދޭނެކަމެއް. ކިހިނެއް އަހަންނަށް އެނގޭނީވެސް. ނޭންގޭކަމަކަށް ކިހިނެއް އަދަބު ދެވޭނީ؟
އިމްރާން ޚާން / ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު

އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ އެދަތުރުފުޅުގެ މަގްސަދަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުންކަމަށެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާއާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވާފައިވާއިރު އެކަމާގުޅޭގޮތުންވެސް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށްކަމަށެވެ.

މުޅި ޕާކިސްތާނުގައި ފަގީރު ހާލަތުގައި 50 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭކަމަށާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ ގޯސްކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނޫންކަމަށެވެ.

ޒިންމާއަކީ ޕާކިސްތާނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ގުޅުންތައް ބައްޓަންކުރުންކަމަށާއި އެގުޅުމަކީ ޗައިނާ ނުވަތަ އެމެރިކާ ނުވަތަ ރަޝިޔާއާ ކަމުގައި ވިޔަސް އެގުޅުމަކުން ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާން ޖެހޭނެކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އިމްރާން ޚާން ވަނީ އިންޑިޔާއިން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އދގެ މުއާހަދާތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ އަވަށްޓެރި ގައުމުން ވަނީ ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނުހައްގުން ނިގުޅައިގަނެފައިކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްރާން ޚާން ވަނީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މީހަކު ސުވާލުކޮށް ވާހަކަދައްކާތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. ކަޝްމީރުގެ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަން ކުށްވެރިކުރިތޯ އިމްރާން ޚާން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނަކީ އަފްޣާނިސްތާނާއެކުވެސް ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ގައުމަކަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމަށް އައި އައުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ގެނެވޭނެ ހައްލެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނު ދުވަހަކުވެސް ތާލިބާނުންނަށް ސަޕޯޓްނުކުރާކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާއިރު އިމްރާން ޚާން ގެންދަވަނީ އާންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ. އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަނެފައިވާ މެމްބަރުން އެކުލެވޭ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އެހެން ބަޔަކު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން އުޅުމަށްވުރެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ކުރަން ދޫކޮށްލުން މާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް