ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
23 މެއި 2022 | ހޯމަ 11:28
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ފޭސްބުކް
ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުން
ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި
 
ދޫކުރެވޭ ގޯތިތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ 3000 އަކަފޫޓު
 
ކެނދިކުޅުދޫއިން މިފަހަރު 227 ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ނ ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށާއި މިހާތަނަށް 7 ގޯއްޗެއް ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ގެވަޅުތަކާއި ޚިލާފަށް މިފަހަރު ގެވަޅު ދޫކުރާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ. އަދި ގެވަޅު ހަވާލުކުރަނީ ކައުންސިލުން ކަން މުޑިޖެހުމަށްފަހުގައެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫއިން މިފަހަރު 227 ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ކެނދިކުޅުން 151 ގޯތި އަދި ކުޅުދޫއިން 76 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިފަހަރު ދޫކުރެވޭ ގޯތިތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ 3000 އަކަފޫޓު (50 ފުޅާ، 60 ދިގު) ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުން ބޭރުން އެރަށަށް ހިޖުރަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 29 ގެވަޅު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އެއީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު ގެވަޅުތަކެއްކަމަށްވެސް އެކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި ގޯތިތަކަކީ ސަރުކާރުން ކެނދިކުޅުދޫއަށް ދިމާވެފައި އޮތް ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަަމަށް ހައްލު ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން އެދުނު އެދުމުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކެއްކަމަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރައޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

1981 ފެށިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ކެނދިކުޅުދޫ އިިން އެންމެ ފަހުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެރަށުގައި މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދަދަކީ 1367 ކެވެ. މިހާރު ދޫކޮށްފައި ހުރި ގެބިސީގެ އަދަދަކީ 481އެވެ. އެކަމަކު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 271 ގެއެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
67%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީ: ޒުލްފާ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް
ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން ބަޔާން ބާތިލުނުކުރަން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި - އެދުނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ މަގްސަދު ގެއްލުވާނުލުމަށް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ދިން އިންޒާރު މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލާނަން : މެންބަރު އީސަ