ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:32
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގެ ތެރެއިން
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީ: ޒުލްފާ
 
އޭޖީގެ ލަފާފުޅުގައި އޮތީ ޤާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވާފައި
 
މައްސަލައިގެ އިންކުއަރީއެއް ނުހެދީ ކީއްވެތޯ ބަންޑާރަނައިބު ސުވާލު ކުރެއްވި

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދައި، އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދެއްވީ ލަސްކޮށްފިނަމަ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީކަމަށް އެ އިދާރާގެ ސީއީއޯ މަރިޔަމް ޒުލްފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލުތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް އެލްޖީއޭއިން އިލްތިމާސެއް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރުނީވެސް އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަަކަށް އެ އެންގުން އަންގާފައިވަނިކޮށްކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ ބަޔާނަކީ ރައީސްގެ އަބުރުފުޅަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރުވާނެ ފަދަ ބަޔާނެއްކަަމަށް އަމިއްލަ ޒަމީރު ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް ވެސް ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލަށް އެންގި އެންގުމަކީ އެއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހަނިކަމެއް ގެންނާނެ ފަދަ އެންގުމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ، އޭޖީ އޮފީހަކީ އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ލަފާ އަރުވަން ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާއެއް ކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ އިންކުއަރީއެއް ނުހެދީ ކީއްވެތޯ ބަންޑާރަނައިބު ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ އިންކުއަރީއެއް ހިންގައި، އެލްޖީއޭގެ ބޯޑާ ހިސާބަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ މަޑުކޮށްފިނަމަ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީކަމަށް ވެސް ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންކުއަރީ ހެދުމަކީ ދިގު މަރުޙަލާއެއް ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް،
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ މަރިޔަމް ޒުލްފާ

އެހެންނަމަވެސް، މަރުހަލާ ދިގުވުމަކީ ޤާނޫނުގައި އަމަލުކުރަން އޮންނަ އިޖުރާއަތްތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އޮތް އުޒުރެއްތޯ ނޫސްވެރިން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ޖަވާބުގައި ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ، އޭޖީގެ ލަފާފުޅުގައި އޮތީ ޤާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިރުޝާދެއް ދެއްވާފައި ކަމަށާއި، މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުގައި ވެސް އޭޖީގެ އިރުޝާދު އޮއްވައި ސިޓީތައް ފޮނުވާފައިހުރި ކަމަށެވެ.

ޒުލްފާ ވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވަނީ "ނޭދެވޭ ބަޔާނެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް، ބަންޑާރަނައިބު ދެއްވި ލަފާ އެލްޖީއޭއިން ޤަބޫލު ކުރަންތޯ ނުވަތަ ނުކުރަންތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ޒުލްފާ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވުމުން ނޫސްވެރިން އަނެއްކާވެސް އެ ސުވާލު ތަކުރާރު ކުރިއެވެ.

އޭގެ ޖަވާބުގައި ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ، އޭޖީ އޮފީހުގެ ބަޔާނަކީ ޤަބޫލު ކުރަން ފަސޭހަ ބަޔާނެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެލްޖީއޭއިން ދޭން ޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބަޔާން ރަނގަޅުކަމަށް ފަހުން ވެސް ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން ދަނީ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގަނޑުބަނޑުކުރަމުން - އެމްޑީޕީ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް
ރައީސްގެ ނުފޫޒު އެލްޖީއޭ އަށް، މިއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމުގެ ބޮޅެއް!
ކައުންސިލުގެ ބަޔާނަށް ދެއްވާނެ ރައްދެއް އޮތްތޯ ރައީސް އަރިހުގައި ދެންނެވިން، ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވަމޭ: އެލްޖީއޭ