ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:40
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގެ ތެރެއިން
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
 
ބަޔާން ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެލްޖީއޭގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާވެސް ދެކޮޅަށްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނޭ
 
އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުންކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައި

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެކަމަށް ކައުންސިލް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނާއި ގުޅިގެން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ރައީސްވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކަމަކާ ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެކަމަށް ވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީ އުފެދިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެލްޖީއޭ ހިނގަމުންދަނީ އެ އިދާރާގެ އަމިއްލަ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެލްޖީއޭއިން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ބަލާނީ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނެއް ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުުކުރަން
ކައުންސިލް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުންކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުން ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއް ކަމަށާއި، ބަޔާން ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެލްޖީއޭގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާވެސް ދެކޮޅަށް، އެލްޖީއޭއާއި ރައީސް އޮފީސް ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް