ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 13:46
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
 
ބަޔާން ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެލްޖީއޭގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާވެސް ދެކޮޅަށްކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ
 
އީސަ ވިދާޅުވީ، މި ހުރިހާ ކަމަކީވެސް ސަރުކާރުން އެލްޖީއޭއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކުރާ ކަންކަންކަމަށް

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުންކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވީ، އެއީ ރައީސް އޮފީހުން ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއް ކަމަށާއި، ބަޔާން ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެލްޖީއޭގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާވެސް ދެކޮޅަށް، އެލްޖީއޭއާއި ރައީސް އޮފީސް ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އީސަ އެހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް ކަމަށް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.  

އީސަ ވިދާޅުވީ، މި ހުރިހާ ކަމަކީވެސް ސަރުކާރުން އެލްޖީއޭއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން، ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަން ކަމަށާއި، މިއީ އޮޅުމަކުން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރައްވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނުބަޔާނުންއަރައިގަތީ ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް ކަމަށާއި، އެ ބަޔާން ބާތިލްކުރުމަށް އެލްޖީއޭން އެ ކައުންސިލަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، އެލްޖީއޭން ދިން އިންޒާރުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމަކާ ދިމާއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެލްޖީއޭން ބައިވެރިވެފައި ވާކަަމަށެވެ. 

އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އެންގިނަމަވެސް، 4 މާރިޗް 2024 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އެ ބަޔާން ބާތިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި