ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 23:45
އެލްޖީއޭ
އެލްޖީއޭ
ދައުރު
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
 
ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރެއްވުން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެންގި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އެލްޖީއޭ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީންނެވެ. އެ ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރެއްވުން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އަންގާފައިވާތީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަހުމަދު އީސާ އެ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެލްޖީއޭ އިން ބާތިލްކުރަން އެންގި ބަޔާނަކީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެރަށަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ރައީސް އޮފީހުން އެންގި އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެންމެހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން، މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެކެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ރައީސް ވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައި އެ ހަފްލާގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ބޭއްވި ހަފުލާ އެ ކައުންސިލަަށް ސިފަވީ، ރައީސް ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ވަޑައިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް