ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2022 | ހުކުރު 13:24
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އަތް
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އަތް
ރޮއިޓާރސް
ކެނެޑާއިން މަންކީޕޮކްސް ފެނުން
ކެނެޑާއިން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ފެނިއްޖެ، 2 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވޭ
 
އިތުރު 17 ކޭސްއެއް ކައިރިން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ކެނެޑާއިން ވަނީ ބުނެފައި

މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ 2 މީހަކު ކެނެޑާއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސިއްޙީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެޖެންސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ މަންކީޕޮކްސްގެ 2 ކޭސްއެއް ފެނިފައިވަނީ ކިއުބެކް ޕްރޮވިންސުން ކަމަށާއި، މިއީ ކެނެޑާއިން މި ވައިރަސް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި މި ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު 17 ކޭސްއެއް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕޯޗުގަލް އަދި ސްޕެއިން ހިމެނޭގޮތަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ވަނީ މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ފާއިތުވި ހަފްތާތެރޭގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ކެނެޑާގެ ކިއުބިކް ޕްރޮވިންސަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހުގައި ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާއަށް އަނބުރާ ދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުން މަންކީޕޮކްސް ފެނި އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ މި ވައިރަހުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޝައްކުވެގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކެނެޑާގެ ނެޝަނަލް މައިކްރޯބައިލޮޖީ ލެބޯޓަރީއަށް ފޮނުވި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ކިއުބެކް ޕްރޮވިންސަށް އަންގާފައިވާއިރު، މިއީ އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ފެނުނު މި ވައިރަހުގެ ފުރަތަމަ ކޭސްކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެޖެންސީ އޮފް ކެނެޑާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަންކީޕޮކްސް އެންމެ ގިނައިން ފެނިފައިވަނީ މެދުތެރެއާ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ. މަންކީޕޮކްސް އަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުން މީގެކުރިން ފެނިފައިވާ ސްމޯލް ޕޮކްސްއާ އެއްގޮތްކަމެއް ހުންނަ ވައިރަލް އިންފެކްޝަންއެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭހެއް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއިންނެވެ. ފާއިތުވި 10 އަހަރުތެރޭގައި ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަކުން މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިވައިރަސްގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުން އައުމާއި، ބޮލުގެ ރިއްސުމާއި ހަންގަނޑުން ބިހިތަކެއް ނެގުމެވެ. ބިހިތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަން ފަށާނީ މޫނުގައެވެ. އެއަށްފަހު ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގެންދެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)ން ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެމެރިކާއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މެސަޗޫސެޓްސް އިންނެވެ. މެސަޗޫސެޓްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ކެނެޑާއިން އައި މީހެއްގެ ގައިން މަންކީޕޮކްސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

މެސަޗޫސެޓްސްގެ ސްޓޭޓް އެޖެންސީން އަންނަނީ ސީޑީސީއާ އެހެނިހެންވެސް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މިކޭހުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށާއި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާ މިވަގުތު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިކަމަށާއި އެމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށްވެސް ސްޓޭޓް އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކެނެޑާގެ ޕަބްލިކް ހެލްތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޔޫރަޕްގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށާއި އިތުރު ކޭހެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މެސަޗޫސެޓްސް ހެލްތު އެޖެންސީން ބުނީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއެކު މިވައިރަސް ފެތުރެމުން ނުދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވައިރަސް ޖެހިފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނިކުންނަ ފްލުއިޑްސް އާއި ބިހި ނަގާފައި ހުންނަ ތަންތަނުން ނިކުންނަ ދިޔަ ފަދަ ތަކެއްޗާއިން އެތަންތަން ބެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް މަލަނާއި ބެންޑޭޖްފަދަ ތަކެތިން ވައިރަސް އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް އަރާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކުޅުގެ ޒަރީއާއިންވެސް ބަލި ފެތުރޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ގިނަ އިރު ވަންދެން މޫނާއި މޫނު ޖެހޭ ހިސާބުގައި ތިބުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެއެޖެންސީން ބުނެއެވެ.

މިކޭސް ފެނުމާއި ހަމައަށް މިއަހަރު އަދި މަންކީޕޮކްސްގެ އެއްވެސް ކޭހެއް އެމެރިކާއިން ފެނިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ނައިޖީރިޔާއަށް ދަތުރުކުރި ބަޔެއްގެ ފުށުން ޓެކްސަސް އާއި މެރީލޭންޑުން ކޭސް ފެނިފައިވެއެވެ.

ސީޑީސީން ބުނީ ފާއިތުވި ދެހަފްތާތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޕޯޗުގަލް، ސްޕެއިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕޯޗުގަލް އިން ބުނެފައިވަނީ މަންކީޕޮކްސްގެ ފަސް ކޭހެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ސްޕެއިނުން ބުނެފައިވަނީ 23 ކޭހެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ކޭސް މެއި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނުކަމަށް ރިޕޯޓްކުރި ފަހުން ހާލަތު ކައިރިން މޮނިޓަރުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް