ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 06:58
މަންކީ ޕޮކްސް ވައިރަސް
މަންކީ ޕޮކްސް ވައިރަސް
ރޮއިޓާރސް
މަންކީ ޕޮކްސް އެމެރިކާއިން ފެނުން
މަންކީ ޕޮކްސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
 
ފާއިތުވި ދެހަފްތާތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭސްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައި
 
މަންކީ ޕޮކްސް އެންމެ ގިނައިން ފެނިފައިވަނީ މެދުތެރެއާ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސަރަހައްދުތަކުން
 
މެސަޗޫސެޓްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ކެނެޑާއިން އައި މީހެއްގެ ގައިން މަންކީ ޕޮކްސް ފެނިފައިވާކަމަށް

ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު ފެންނަމުން އަންނަ މަންކީ ޕޮކްސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)ން ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެމެރިކާއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މެސަޗޫސެޓްސް އިންނެވެ. މެސަޗޫސެޓްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ކެނެޑާއިން އައި މީހެއްގެ ގައިން މަންކީ ޕޮކްސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

މެސަޗޫސެޓްސްގެ ސްޓޭޓް އެޖެންސީން އަންނަނީ ސީޑީސީއާ އެހެނިހެންވެސް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މިކޭހުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށާއި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާ މިވަގުތު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިކަމަށާއި އެމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށްވެސް ސްޓޭޓް އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކެނެޑާގެ ޕަބްލިކް ހެލްތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ޔޫރަޕްގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށާއި އިތުރު ކޭހެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މަންކީ ޕޮކްސް އެންމެ ގިނައިން ފެނިފައިވަނީ މެދުތެރެއާ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ. މަންކީ ޕޮކްސް އަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުން މީގެކުރިން ފެނިފައިވާ ސްމޯލް ޕޮކްސްއާ އެއްގޮތްކަމެއް ހުންނަ ވައިރަލް އިންފެކްޝަންއެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭހެއް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއިންނެވެ. ފާއިތުވި 10 އަހަރުތެރޭގައި ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިވައިރަސްގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުން އައުމާއި، ބޮލުގެ ރިއްސުމާއި ހަންގަނޑުން ބިހިތަކެއް ނެގުމެވެ. ބިހިތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަން ފަށާނީ މޫނުގައެވެ. އެއަށްފަހު ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގެންދެއެވެ.

މެސަޗޫސެޓްސް ހެލްތު އެޖެންސީން ބުނީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއެކު މިވައިރަސް ފެތުރެމުން ނުދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވައިރަސް ޖެހިފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނިކުންނަ ފްލުއިޑްސް އާއި ބިހި ނަގާފައި ހުންނަ ތަންތަނުން ނިކުންނަ ދިޔަ ފަދަ ތަކެއްޗާއިން އެތަންތަން ބެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް މަލަނާއި ބެންޑޭޖްފަދަ ތަކެތިން ވައިރަސް އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް އަރާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކުޅުގެ ޒަރީއާއިންވެސް ބަލި ފެތުރޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ގިނަ އިރު ވަންދެން މޫނާއި މޫނު ޖެހޭ ހިސާބުގައި ތިބުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެއެޖެންސީން ބުނެއެވެ.

މިކޭސް ފެނުމާއި ހަމައަށް މިއަހަރު އަދި މަންކީ ޕޮކްސްގެ އެއްވެސް ކޭހެއް އެމެރިކާއިން ފެނިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ނައިޖީރިޔާއަށް ދަތުރުކުރި ބަޔެއްގެ ފުށުން ޓެކްސަސް އާއި މެރީލޭންޑުން ކޭސް ފެނިފައިވެއެވެ.

ސީޑީސީން ބުނީ ފާއިތުވި ދެހަފްތާތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މަންކީ ޕޮކްސްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޕޯޗުގަލް، ސްޕެއިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕޯޗުގަލް އިން ބުނެފައިވަނީ މަންކީ ޕޮކްސްގެ ފަސް ކޭހެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ސްޕެއިނުން ބުނެފައިވަނީ 23 ކޭހެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ކޭސް މެއި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނުކަމަށް ރިޕޯޓްކުރި ފަހުން ހާލަތު ކައިރިން މޮނިޓަރކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް