ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 11:33
ޗިކަން ސްޓަފްޑް ޓިއުބް
ޗިކަން ސްޓަފްޑް ޓިއުބް
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ޕާނުގައި ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ފަސޭހަ ރެސީޕީއެއް ބޭނުންތަ؟ ޗިކަން ސްޓަފްޑް ޓިއުބް ތައްޔާރުކޮށްލަމާ!
 
މިއީ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ އަވަސް ރެސިޕީއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
 • 1 ސަމުސާ ޖިންގަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • 1 ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ގްރީން ޗިލީ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ސަމުސާ ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ސަމުސާ ގްރީން ބެލް ޕެޕަރ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ސްޕްރިންގ އަނިއަން (ކުދިކޮށް ކޮށަާފައި)
 • 300ގ ކުކުޅުމަސް (ފެނުކައްކާ ލުމަށްފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ކޮޅެއް
 • 1/2 ސައި ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ފްލޭކްސް (ހިކިމިރުސް މުގުރާފައި)
 • 1 ސައި ސަމުސާ ދިރި
 • 1/2 ޖޯޑު ކިރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
 • ޕާން (ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް)
 • މޮޒަރައްލާ ޗީޒް (ގާނާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ތަވާގެ ތެރެއަށް ބަޓަރުކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު، ޖިންގަރ ގާލިކް ޕޭސްޓާއި ފިޔާ އަޅައިގެން ކުޑަކޮށް ވަޅޯކޮށްލާށެވެ. ދެން ގްރީން ޗިލީ، ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ، ގްރީން ބެލް ޕެޕަރ، ސްޕްރިންގ އަނިއަން އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުކުޅު އަޅައިގެން 2 މިނިޓް ވަރު ހަނާކޮށްލާށެވެ. ދެން ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ޗިލީ ފްލޭކްސް، އަދި ދިރި އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، މިލްކާއި ކޯންފްލަރ ގިރާލުމަށްފަހު، ކުކުޅު މަސްގަނޑަށް އަޅާލާށެވެ. ދެެން ކުކުޅުކޮޅު ރަނގަޅަށް އެއްވެ ޗީޒީ ވުމުން އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.

ޕާން ފޮތީގެ ހަތަރުފަރާތް ކެފުމަށްފަހު، ރޮށި ދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. ދެން ޕާނުގެ އެއް ފަރާތުގައި ކުޑަ ފެންފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ޕާންފޮތީގެ އެއްއަރިމައްޗަށް ދިގަށް ވާގޮތަށް ކުކުޅުކޮޅު އަޅާފައި އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް ކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ކުޑަކޮން ފިއްތާލަމުން ރޯލްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ތަވައެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހޭކުމަށްފަހު، ރޯލްސް ފުށް ފުށަށް ޖަހަމުން ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް