ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 04:00
އަލް އަޤްޞާ މިސްކިތް
އަލް އަޤްޞާ މިސްކިތް
އަލްޖަޒީރާ
އިސްރާއީލު ސިފައިން އަގްޞާ މިސްކިތަށް ހަމަލާދިނުން
އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ވަދެ އިސްރާއީލު ސިފައިން ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން އަންނަ މިފަދަ ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ސުލްހަ އާއި އަމާންކަން ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ
 
އަޤުޞާ މިސްކިތުގައްޔާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން އަންނަ އެ އަމަލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި އދ.ގެ މުއާހަދާތަކާ މުޅިން ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް

އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާއަށް އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން ވަދެގަނެ، ދިން ހަމަލާ، ރާއްޖެއިން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ މި ލާއިންސާނީ ޖަރީމާ ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަޤުޞާ މިސްކިތުގައްޔާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން އަންނަ އެ އަމަލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި އދ.ގެ މުއާހަދާތަކާ ވެސް މުޅިން ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން އަންނަ މިފަދަ ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ސުލްހަ އާއި އަމާންކަން ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަން އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތަށް، ސަރުކާރުގެ ތާއީދާއި އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމް ރައްޔިތުންނާއެކުގައި ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލް ސިފައިން އަޤްޞާ މިސްކިތް ތެރެއަށް ވަދެގަތީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިސް ނަމާދުކޮށް ނިމުނުތާއެވެ. އިސްރާއީލު ސިފައިން އަޤުޞާ މިސްކިތަށް ވަދެގަނެ، ދިން ހަމަލާ ތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 150އަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ޒަހަމްކޮށްލާފައިވެއެވެ. އަދި 300ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. ޔަހޫދީންގެ "ޕާސްއޯވަރ" ބަންދު ފާހަގަކުރުމަށް އަލް-އަޤްސާ މިސްކިތް ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔަހޫދީންވަނީ އެއްވެފައެވެ. ޔަހޫދީންގެ "ޕާސްއޯވާރ" ބަންދާއި "އީސްޓަރ" ބަންދުވެސް މި އަހަރު އަންނަނީ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަނީ އަޤުޞާ މިސްކިތަށް ގަދަކަމުން ވަދެގަނެ، އެތަނުގައި އަޅުކަން ކުރަން ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް