ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 19:00
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް
މިއަދުވެސް، މާދަމާވެސް ގޮވާލާނީ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލަން
 
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ގައުމުތަކުން ގެންދަނީ ގޮވާލަމުން
 
މުޅި ދުނިޔެއިން މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށީ 1977 ވަނަ އަހަރު
 
އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ 1911 ވަނަ އަހަރު

ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަންހެނުންނަކީވެސް މުޖުތަމައަކަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި މުހިންމު ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަކީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ބަޔަކަށް ހަދާލެވެއެވެ. އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެވެއެވެ. މުޖުތަމައުތެރޭގައި އަންހެނުން ހާސިލްކުރާ ކަންކަމަކީ އަގެއް ނެތް ކަންކަމަށް ހަދާލެވެއެވެ. މިއީ މީގެ އެތައް ގަރުނެއް ކުރިންވެސް ކަން ހިނގަމުން އައިގޮތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުވެސް މި ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް، އަދި އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމައަށް މުހިންމު ބައެއްކަން ވިސްނައިދޭން އެތައް ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން, 1911 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެށިގެން އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި 1975 ވަނަ އަހަރު އދ.ން ވެސް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފަށާފައެވެ. 1977 ވަނަ އަހަރު އދ.ން ވަނީ, ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް 8 ވަނަ ދުވަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ،

އެއަށްފަހު ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް 8 ވަނަ ދުވަހަކީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގޮވާލަމުންދަނީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޓުޑޭ ފޯރ އަ ސަސްޓެއިނަބަލް ޓުމޯރޯ"އެވެ. މި ޝިއާރުން ގޮވާލަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި މާދަމާއެއް ބިނާކުރުމަށް ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށެވެ. މިއަދު މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ މި ޝިއާރެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ދުވަހާ ގުޅިގެން ހިއްސާކުރާ ޕޯސްޓުތަކުގައި "ހޭޝްޓެގް ބްރޭކް ދަ ބަޔަސް" ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.

Advertisement

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައިވެސް، އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ. ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަވެސް އަބަދުމެ ދެކެވެއެވެ. މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި އެކި ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތައް ޒަމާނެއް ވެގެން އައިއިރުވެސް މި މައްސަލައަށް މާބޮޑު ހައްލެއް ނުލިބިފައި މިވާ ސަބަބާމެދު ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހެއެވެ. އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ބަޔަކަށް ހަދާލެވޭ ސަބަބާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކުރަންޖެހެއެވެ.

ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަންހެނުންނަކީވެސް ވަރަށް ގާބިލު ބައެކެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ބައެއް ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއަށް ބަލައިލިނަމަވެސް މިކަން އެނގެއެވެ. މީގެ ކުރިން ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަކި ދާއިރާތަކެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން އަންހެނުންނަށްވެސް ހަމަ އެ ބުނާ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށްދެވޭނެކަން މިއަދު ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. މިފަދަ ދާއިރާތަކުންވެސް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަންހެނުން ދަނީ އެންމެ އުހުގައި ފިޔަ ޖަހަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހާ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި އަދިވެސް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ގިނައެވެ.

އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމައުގައި ގަދަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު އެތައް ބަޔަކު ކުރި މަސައްކަތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއްވެސް ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މީގެ ކުރިން އަންހެނުންނަކީ ދަރިން ބަލަން ގޭގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެކެވެ. އެމީހުންނަށް ބޭރަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމެއް ނޯވެއެވެ. މުޖުތަމައުގައި އެމީހުންގެ ބަހެއް ނުވިކެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން މިހާރު މިވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިއަދު އަންހެނުން މިވަނީ އެތައް ގޮތަކުން ބާރުވެރިކުރެވިފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކަންކަމުގެ އެންމެ އުހުގައި މިއަދު ތިބީ އަންހެނުންނެވެ. މިއީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ހައްލު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިންތިހާއެވެ. ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް