ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 14:43
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލާންޖެހޭ - ރައީސް
 
މުޅި މުޖްތަމަޢުގައި ވެސް، އަންހެނުން ކުރީ ސަފަށް ނެރުމާއި، އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފެދިގެން ދިއުމަކީ އުއްމީދެއް
 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ބަދަލުވަމުން
 
ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތު އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ 45.6 އިންސައްތަ

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލާންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތު އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ، 45.6 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. މި ނިސްބަތް މަތިކުރުމަށްޓަކައި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލާންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ފެށުމާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ފަހިކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި ވެސް އަންހެނުން އަންނަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވަމުން ކަމަށެވެ. އެސް.އެފް.ޑީ.ސީ. މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ 24 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުން ޙިއްޞާވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް ކަމަށާއި، އަންހެނުންނަށް އަދި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް، މިދިޔަ ފެބުރުވަރީގެ ނިޔަލަށް 359 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ޑިޖިޓަލް މާޙައުލުގައި، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަކީވެސް، މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ އަމާޒެއް. އޮންލައިން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ވަކި ޖިންސަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް، އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ އަމާޒެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް މާޙައުލުތަކަކީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށް، 2021 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވާނީ "ސޭފް އޮންލައިން" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ. އިން ހިންގި "ސައިބަރ ސޭފް މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮގްރާމަކީ، ދެ ޖިންސުގެ ކުދިންނަށްވެސް އޮންލައިން ސޭފްޓީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ބަދަލުވަމުން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ވެށްޓެއްގައި އުޅޭ އަންހެނުންނާއި ނާޒުކު ޙާލަތްތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކުދިން، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ، މި ޑިޖިޓަލް ވެށީގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަމާއެކު އުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށްދާއިރު، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ނިސްބަތް، އާބާދީގެ 7 އިންސައްތައަށް އަރާނެ. އަދި އޭގެ 24 އަހަރު ފަހުން، 2054 ވަނަ އަހަރު އެ ނިސްބަތް ހުންނާނީ 14 އިންސައްތައަށް މަތިވެފައި ކަމަށް އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ. މި އަންދާޒާތައް ބުނާގޮތުން، މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ފަހުން، ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ، ނިސްބަތުން މުސްކުޅިން ގިނަ އާބާދީއަކަށް ވާނެ. އެހެންކަމުން، މި އަހަރުގެ ޝިޢާރުގައިވާ "ޑިޖިޓްއޯލް" އާ މެދު ފުންކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި، އީޖާދީ ވަސީލަތްތަކަކީ، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ އަހުލުވެރި ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކަށް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ، އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމާއި، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން، ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކެރުމާއި ހިތްވަރު، ދިވެހި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ކިބައިގައި އިތުރަށް އުފެދިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މުޅި މުޖްތަމަޢުގައި ވެސް، އަންހެނުން ކުރީ ސަފަށް ނެރުމާއި، އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފެދިގެން ދިއުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި