ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 19:01
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުން
ގާސިމް ފަހަތަކަށް ނުދާނަން، 2023ށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނަން: ރައީސް ޔާމީން
 
ޕާޓީގައި ވަރަށް ގާބިލް ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި
 
ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އޮނޑި އަޑިޔަށް ދިޔަވީމަ ފުއްމާލި މީހުންނަށް ޖާގައެއް ނެތް
 
2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފަހަތްޕުޅަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ 2023 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. ޕާޓީގައި ވަރަށް ގާބިލް ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކައިރިވާ ވަރަކަށް ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމްގެ ފަހަތަށް ނާރާނެ ކަމަށާއި، ކުޑަ ވެސް ޖާގައެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އޮނޑި އަޑިޔަށް ދިޔަވީމަ ފުއްމާލި މީހުންނަށް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި، އަނބުރާ ޕާޓީއަށް އައިނަމަވެސް މަރުޚަބާ ވިދަލުނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން މިހާރު ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އާއި ގުޅެން އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ޕީޕީއެމްއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާނެ އަހަރެއް. ޕީޕީއެމްއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނުލިބިގެން ޕީޕީއެމްގެ މުޅި ލަޝްކަރުއަރާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފަހަތަށޭ ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރާތި. ބޮލާލާ ޖަހާތި އެވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިން ގާސިމްއަށް ޖާގަ ދޭކަށް ނޫން. ޕީޕީއެމްގެ އެބަހުރި ހަކަތަ. ޕީޕީއެމްގެ އެބަތިބި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެރެން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން. ގާބިލްކަން ބޭފުޅުން އެބަހުރި. ނުދާނަން ގާސިމް ނެރޭކަށް.
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށާއި، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ހުރިހާ އޮޅުވާލި ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ހަގީގަތް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށާއި، މަކަރު ހެދި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރި މައްޗަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ވެސް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކަށް އިޝަރާތްކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައި ތިބި ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. މިސަރުކާރުގައި އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭނީ އެބޭފުޅުން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް