ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 08:43
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ- ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިހާރަަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ- ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިހާރަަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް
އޮޑިޓްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ތަކުރާރުނުވާނެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ޗެލެންޖު ކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް
 
އިންވެންޓަރީގައި ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނެގި
 
މިނިސްޓަރ ވަނީ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު, ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގުމަކީ އަބަދުވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ލިއްބައިދީފައިވާ ބާރުތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ހަގީގަތުގައި ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެންވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް އިންވެންޓަރީގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންވެންޓަރީގައި ހުރި ކަންކަންރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު ހުށައެޅުއްވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނެގިކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް، 24 އޭޕްރީލް 2020އިން ފެށިގެން ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަތަރު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ނޫންކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެންވެސް މިނިސްޓަރ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ޗެލެންޖު ކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސަތޭކައެއްހާ މީހުން ތިބިކަމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޝެލްޓަރ ހަދައި, މީހުން އެތަނުގައި ބައިތިއްބަން ފެށުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ ހައްސާސް ހާލަތެއްގައި މީހުން ތިބިއިރު، ވަގުތުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްވެސް ބައެއް ދަތިތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހިސާބުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިޑްތަކާ ގުޅިގެން ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާގުޅޭ ލިއެކިއުންތައް މިހާރުވެސް ހުންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ބަލައިގަނެ އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާއިރު، ބައެއް ތަކެތި ރެކޯޑުތަކަށް ނުވަދެ ހުރިކަން މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް ފާހަގަވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުގައި, ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ދިން 15,000 (ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާއިރު، އެ ފައިސާއިން ބައެއް ތަކެތި ގަނެ، ހިޔާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރެކޯޑުތަކުން އެކަންކަން ފެންނަން ނެތްކަން މިނިސްޓަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް