ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 08:45
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ބިމުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް
ބިމުގެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް
 
ބިމުގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި، ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް ކުއްޔަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވޭ
 
ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ ކުލި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެ
 
ބިމުގެ ޑިމާންޑް ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެ ސަރަޙައްދުގެ ބިމުގެ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަގު ކަނޑައެޅޭނެ

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފިއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައަޅާނީ، އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމަށާއި، ބިމުގެ ޑިމާންޑް ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި، ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެ ސަރަޙައްދުގެ ބިމުގެ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ. ސިޓީއެއްގައި ނަމަ، އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރަޙައްދުގެ ބިމުގެ އަގުކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އަގަށްވުރެ ކުޑަނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ހިސާބުކޮށް ކުލި ކަނޑައެޅޭކަން، ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން އަދި ސިޓީއެއްގައި ނަމަ، އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ ކުލި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެންމެ ކުޑަކުލި، އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށާއި އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމަށާއި ބިމުގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި، ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ތަފާތުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސިޓީއެއްގައި ނަމަ، އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައަޅަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށް މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
21 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 11:48
ގަމާރު ސައުދު އަލީ
ތިނަދޫ ބިމުކުލި އުޅެނީ އަކަފޫޓަކަށް 7ރ އެއީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަމުގައި ތިނަދޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ