ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 07:23
އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް ޖަރމަނުގައި ކުރިޔަށްދާ ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް ޖަރމަނުގައި ކުރިޔަށްދާ ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ މަސްރަހު
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިފިނަމަ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރުގަދަ އަގެއް އަދާކުރަންޖެހޭނެ: ކަމަލާ ހެރިސް
 
ޓަރގެޓް ކުރާނީ ރަޝިޔާގެ އެންމެ މައި އިންޑަސްޓްރީތަކާއި ފައިނޭންޝަލް އިދާރާތަކަށް
 
ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ އިގްތިޞާދީ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައިކަމަށް ކަމަލާ ވިދާޅުވި
 
ކަމަލާ ވިދާޅުވީ ބޯޑަރުތަކަކީ ގަދަ ބާރުން ބަދަލުކުރެވިގެންވާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދީ ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިފިނަމަ އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަރމަނުގެ މިޔުނިކްގައި ކުރިޔަށްދާ ސެކިޔުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކަމަލާ ވިދާޅުވީ ބޯޑަރުތަކަކީ ގަދަ ބާރުން ބަދަލުކުރެވިގެންވާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިފިނަމަ އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް ކަމަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ އިގްތިޞާދީ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައިކަމަށް ކަމަލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޓަރގެޓް ކުރާނީ ރަޝިޔާގެ އެންމެ މައި އިންޑަސްޓްރީ ތަކާއި ފައިނޭންޝަލް އިދާރާތަކަށްކަމަށް ކަމަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމަށާއި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި ކަމަށް ކަމަލާ ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަކުރާރުކޮށް ރަޝިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހުއެވެ. އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާތަނަށް އައިއިރު މިމިންވަރަށް އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ތިލަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

މިކޮންފެރެންސްގެ ތެރެއިން ކަމަލާ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ބައްދަލުކުރައްވާ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް ޔޫކްރެއިން ވަށާލާފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކަމަލާ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިފާއުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީގެކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ހާމަކުރުން ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދީފިނަމަ ނުވަތަ އަރައިފިނަމަ ކަންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މަސްރަހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މިމައްސަލައަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މުހިންމުކަމާއި މަސްރަހު ފިނިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަކުރެއްވުން 45 މިނެޓަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާ ތެރެއިން ކަމަލާ ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސަލާ އާއި ގްރީކްގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ޖަރމަނުގެ ޗާންސެލަރ އާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅާނެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް
21 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 05:19
ޙަބީބު
އެހެންވެދޯ ލާދީނީ އިޒުރޭލުން އެމެރި ކާގެ ހަތިޔާރު ގުދަނުން ހަތިޔާރު ހިފައިގެންގޮސް ފަލަސްތީނު އަޅުވެތި ކޮއް އދ އައް ގޮންޖަހާފަ ތިބޭއިރު ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުވެސް ނާޅަނީ