ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 13:53
ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ފަތުރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވޭނޭ ބުނި، ނަމަވެސް އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ!
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ހެދީ ވަރަށް އާދައިގެ 30 ކޮޓަރި

ރާއްޖޭގެ ފަތުވެރިކަމަށް ބައިގަރުނު ފުރިފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުމަށް ވިސްނުންފުޅެއް ނުގެން ގުޅުއްވައެވެ. އެއީ ޔޫއެންޑީޕީން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެއްވާ، މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކާއި އަހްމަދު ނަސީމާއި ހުސެއިން އަފީފު ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީ 1971 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާ އިން ޖޯޖް ކޯބިން އާއި ބައްދަލުވުމުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭގޮތުން ކޯބިން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ސިފަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ މި ބިންމަތީގެ ސުވަރުގޭގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. 1972 ވަނަ އަހަރު ކޯބިން އާއި ގުޅިގެން މި ތިން ބޭފުޅުން ފަތުރުވެރިންގެ ގްރޫޕެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ގްރޫޕް އައިސް ތިބީ މާލޭގައި ލަކްސްވުޑް، މާގިރި، ކަނީރު ވިލާ ގޭގައެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެކި ރަށްތަކަށް އެމީހުން ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެ ދަތުރުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ހުރި ކަމަށް އުމަރު މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ނޫސްވެރިޔާ ރާއްޖޭގެ ވާހަކަތައް ނޫހުގައި ޖެހުމުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް ރީތި މަންޒިލެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެ ގްރޫޕް އައުމުން މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނު ކަމަށް އުމަރު މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރުނބާ ރިސޯޓު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މަނިކު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިންގެ އެ ގުރޫޕް ރާއްޖެއިން ދިޔުމުން ރަށެއްގައި 30 ކޮޓަރި އެޅުމަށް ޖޯޖް ކޯބިން ޚިޔާލު ދިން ކަމަށެވެ. އޭރު ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލިއިރު ކޯބިންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް (ވިހަމަނާފުށި) ކަމަށް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެރަށް ނަގާ، ކޮޓަރިތައް ވެސް ހެދީ ރާނާ، ތަރުފާލު އަޅައިގެންނެވެ. އަދި އޭރު ބްލޮކެއްގައި ހުންނަނީ ތިން ކޮޓަރިއެވެ.

މަނިކު ވިދާޅުވީ ކުރުނބާ ހުޅުވުމަށް އުޅުއްވިއިރު އެ ތިން ބޭފުޅުން ވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބަންދު ކުރި ކަމަށެވެ. މަނިކު އެއްއަހަރު ދުވަހު ބަންދުގައި ހުންނެވިއިރު ކުރުނބާ ހުޅުވުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނީ ނަސީމުގެ ދައްތަކަމަށް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަން ހުޅުވުމަށްފަހު ނަސީމާއި އަފީފާއި މަނިކު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މަނިކު އޭރު އުޅުއްވީ ރޫމް ބޯއީއަކަށާއި އެފްއެންޑްބީ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމުގައި ކުރުނބާ ސަރުކާރަށް ނެގި ކަމަށާއި ނީލަމަށްލި ކަމަށް ވެސް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު ބިޑަކުން އަނެއްކާވެސް ކުރުނބާ ގަނެ، އަލުން ތާޅުލުމަށްފަހު އެތަން ހުޅުވީ ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލެއްގެ ފެންވަރަށެވެ.

މަނިކު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރުނބާ ހުޅުވިއިރު 12 ނުވަތަ 23 ޑޮލަރަށް ކޮޓަރިއެއް ވިއްކަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި ފަހުން ތަން ހުޅުވިއިރު ކޮޓަރިއެއްގެ އަގު 120 ޑޮލަރަށް އަދި 150 ޑޮލަރަށް އަގު އަރައިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރިސޯޓު ހުޅުވިއިރު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ދިމާވީ ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ކާއެއްޗެހި ހޯދުމަށާއި އެގޮތުން އޭރު ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ކުކުޅާއި ތަރުކާރީ ގެނައުމަށް ސިލޯނުން ބޯޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ވެސް ގެންނަން ޖެހޭ ފަހަރު ދިޔަކަމަށް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. އެތަނަށް މުވައްޒަފުން ނެގި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން މަނިކު ވިދާޅުވީ އޭރު 30 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނަގައި ތަމްރީނު ކުރީ ވެސް އެތަނުގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ މާކެޓް ކުރުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި ޔޫރަޕްގެ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ދަތުރުކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޓީބީ ފެއަރއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް މަނިކު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ޖޯޖް ކޯބިންގެ ސަބަބުން ފެށިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މި ސިނާއަތް އޭރު ކުރިއަރުވާ ހިންގަން ތިބީ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު ފަދަ ބޭފުޅުންނެވެ. އުމުރުން އެންމެ 28 އަހަރުގައި މި ސިނާއަތަށް ނިކުންނަވާ ސާބިތުކަމާއެކީގައި ދެމި އެ ހުންނެވީ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި