ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 08:19
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން މައްސަލަ
ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށް އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ޕުޓިން ތުހުމަތުކުރައްވައިފި
 
ޕުޓިންވަނީ ޔޫކްރެއިން އިން ނޭޓޯ އާ ބައިވެރިވުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި
 
ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިޔާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން ނުބަލާ

އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުން ރަޝިޔާ ގަސްތުގައި ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން އަންނަނީ ގަސްތުގައި ހަނގުރާމައަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް ކަންކުރަމުން ކަމަށާއި ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިޔާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން ނުބަލާކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ހަނގުރާމަ ފަށައިފިނަމަ ރަޝިޔާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެމުންނެވެ. ރަޝިޔާއިން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް އަރަން ނޫޅޭކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފެންމަތިވެގެން އުޅޭތާ މަސްދުވަސްވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕުޓިން މިވަނީ އާންމުތަނެއްގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. ޕުޓިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަޝިޔާއިން ޑިމާންޑްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ވާހަކައެއް ދައްކަވާފައެއްނުވެއެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައިގައި ރަޝިޔާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. ޕުޓިންވަނީ ޔޫކްރެއިން އިން ނޭޓޯ އާއި ބައިވެރިވުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރެއިން ނޭޓޯގެ މެމްބަރަކަށްވެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިނަމަ ރަޝިޔާއިން ނޭޓޯއާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަންވީތޯ ޕުޓިން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަމާއި ވިސްނިތޯ އާއި ފެންނަ ފެނުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަމާއި ނުވިސްނާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ރަޝިޔާގެ 100،000 ސިފައިން ރުކުރުވާލާފައެވެ. އެއާއެކު ހުޅަނގުން ބުނަމުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއިން ރާވަމުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް އެރުމަށްކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން އުޅޭ ވާހަކައާއި ދެކޮޅުހަދަމުންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބޭނުންވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ހުޅަނގުން އިހުތިރާމްކުރުމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އަނެއް ގައުމެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭވަރަށް ފުޅާކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ހަނގުރާމަކުރުން ފަދަ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ވީހާވެސް ހަނިކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް