ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 17:25
500 މިލިއަން ޚަރަދު ކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔާމީން ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް
500 މިލިއަން ޚަރަދު ކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔާމީން ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ގޮވަނީ 346 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންދިޔައީ ގޯނިގޯނީގައިތޯއެވެ.
 
500 މިލިއަން ޚަރަދުކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވި އިރު ޖުމްލަ ޚަރަދު ކުރެވުނީ 154 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
114 މިލިއަން ހަރަދު ކުރި ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކި ގޮތުން އެތަން ބޭނުން ނުކުރެވޭ

އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެއެވެ. އިވެނީ ކޮށްދިން ކަންތަކާއި ނުކޮށްދޭ ކަންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މިލިއަނުން އަދަދުތައް ވެސް ޖައްސަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިމުގައި ކޮށްދިން ކަންކަމާއި ނުކޮށްދޭ ކަންކަން ހަނދާން ނެތޭ ހިސާބަކަށް ވެސް ނުދެއެވެ. ހިޔާލީ ފޮލާގެ މައްޗަށް ރީތި އަދަދުތަކުން މިލިއަން ކިޔަމުން ގޮސް ނުކޮށްދޭ އެތައް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކައިފިއެވެ.

ދައްކަން މިއުޅެނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށް ހުންނަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ކޮށްދެވުނު ކަންކަން އޮޅިވަޑައިގެން އުޅުއްވާތީއެވެ. ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ނިންމަވާލައްވާ ދައުރު ހަމަކުރެއްވި އިރުވެސް ދުވަހަކުވެސް ފައިންޕުޅު ބީއްސާނުލައްވާ ކޮމަންޑޫއަށާއި އެ ދާއިރާއަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަޑު ހަރުކޮށް އެމަނިކުފާނު ކޮމަންޑޫއަށް އަމިއްލަފުޅު އެދުންވެރިކަމެއްގައި އަރާ ހުންނަވާ މޮޅެތި “ކަރާ ފަޅުއްވާ” ފިނިފެންމާ ފަރިކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ 2013 އިން 2018 އަށް ހިންގެވި ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނެސްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ކޮމަންޑޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ތެދެކެވެ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކާ އީއައިއޭ ކިޔުނު އެއްޗެއް ބޮލާލާ ޖަހާ ރިވެޓްމަންޓް ޖެއްސެވިއެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ހިއްކި ބިން ވަޔާއި ރާޅާ ތަޅާ އެތަނުގައި މީހުން އާބާދުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން އެކަން ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ދެން ދެއްކެވީ ކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނެސްދެއްވި ވާހަކައެވެ. ހިސާބު އަކުރުތަކުން މިކަން ކޮމަންޑޫ އަދި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭތީ އެ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނަމެވެ. ރަށްވެހި ތަރައްގީގައިވާ ގޮތުން 3 ރަށަށް ހަރަދު ކުރީ 154 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ވިދާޅުވި އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވެސް ހަރަދުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

Advertisement

ހަރަދު ކުރެއްވި 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ޔޯލައެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި 2013ން 2018ށް އެކުލަވާލި ރަށްވެހި ތަރައްގީ ކިޔުނު ފޮތުގައިވާ ގޮތުން ކޮމަންޑޫއަށް ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ 114،608،677 (ސަތޭކަ ސާދަ މިލިއަން ހަލައްކަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް) ރުފިޔާއެވެ. މި 114 މިލިއަންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ދިޔައީ އެތަނެއް ހަދާފައި އޮތް ގޮތުން ބޭނުން ނުކުރެވި އޮތް ހިއްކި ބިމަށެވެ. އެއީ 90.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައިން ހަރަދުކުރިކަމަށް އެ ފޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ށ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 6 ކްލާސް ރޫމަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިން ފައިސާއެވެ.

ދެން އޮތީ ށ. ފޯކައިދޫއެވެ. އެރަށަށް ހަރަދު ކުރީ އެންމެ 23.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަނަކުން ގުނާކެވެން ކުރީ ސްކޫލްގެ 4 ކްލާސްރޫމްގެ އަޕްޑޭޓިންގ މަސައްކަތެވެ. މަރޮއްޓަށް ވެސް އޮތީ މިފަދަ ހާލެކެވެ. އެންމެ 17 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން ރުފިޔާއެއްވަރު އަދަދެއް ޖަހާފައި އިނީ 187.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެއީވެސް 13 ރަށެއްގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ހޭދަކުރާ ޖުމްލަ އަގެވެ. ރީއްޗަކަށް ބޮޑު އަދަދެއްވީމަ ޖަހާލީ ކަންނޭގެއެވެ.

ޖުމްލަ މި 3 ރަށަށް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރުގައި ހަރަދު ކުރީ 154.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ 500 މިލިއަން ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ ބާކީ 346 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވީ ގޮތެއް އެ ދާއިރާގެ 4300ށް ވުރެ ރައްޔިތުން އެނގެން ބޭނުންވެއެވެ. އެ ފައިސާ ގެންދިޔައީ އަރިހުގައި އުޅުއްވި ކުދިންކޮޅުތޯ ނުވަތަ ގޯނި ގޯނީގައި އެ ފައިސާ ދޫވެއްސައް ވެއްދެވީތޯ ވެސް ސާފުކުރަން އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެއަށް ވަން ފައިސާ ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ހަލާލެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި އެ މަނިކުފާނު އެ ދައްކަވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބާކީ 346 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ވަނީތޯ އެ ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
55%
5%
0%
15%
5%
20%
ކޮމެންޓް