ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 22:47
ދެކުނު އެފްރިކާގައި ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މީހުން ސެންޓަރަށް އައިސް
ދެކުނު އެފްރިކާގައި ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މީހުން ސެންޓަރަށް އައިސް
ސީ.އެން.އެން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ދިރާސާތައް
ކުރީގެ ވޭރިއަންޓްތަކަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި، އަލާމާތްތައް ނުފެނި ވައިރަސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ދިރާސާ
 
ދެ ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކުން، ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުންދަނީ ކީއްވެކަން މިވަނީ ދެނެގަނެވިފައި

ކޮވިޑް-19ގެ އެހެން ވޭރިއަންޓްތަކާ ޚިލާފަށް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގައި ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަމުގެ އަލާމާތް ނުފެނި ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދެ ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކުން، ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުންދަނީ ކީއްވެކަން މިވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެއް ދިރާސާއަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި މިވޭރިއަންޓް ފެނުނުތަނާ ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. އަނެއް ދިރާސާއަކީ ހަމަ އެމުއްދަތުގައި ދެފަހަރަކަށް ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެކެވެ. ދިރާސާއިން ހާމަވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެނެއެވެ.

ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އަލާމާތް ނުފެނި ގިނަ ބަޔެއްގެ ފުށުން ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމާއެކު، ކުރިން ގިނައިން ވައިރަސް ޖެހިފައި ހުރި އާބާދީތަކުގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކުން މިވޭރިއަންޓް ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނުނުފަހުން ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމަށް މިހާރު ޕީކުގެ ދުވަސްވަރު އައިސްފައިވާކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް