ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 19:20
ސިވިލް ކޯޓު
ސިވިލް ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހދ. ހަނިމާދޫ ހައުސިންގ މަޝްރޫއު
ހަނިމާދޫ ހައުސިންގ މަޝްރޫއު: އެސްޖޭ ޑިސްކޮލިފައި ކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، އެ ޕްރޮޖެކްޓް އަލުން އެވޯޑްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި
 
ދޮންބޭޒްއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއްދުމާ ގުޅިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައެއްނުވޭ
 
އެ ބިޑު އިވެލުއޭޓް ނުކުރީ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާއި އެމްޕްލޯޔަރސް ރިކުއަރމަންޓް ހަމަނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ
 
އެސްޖޭއާއި އެ ކުންފުނީގެ ސިސްޓަރ ކޮމްޕެނީ އެސްޖޭ ޓްރޭޑަރސް ހުށަހެޅި ޖޮއިންޓް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައެއް ނުވޭ

ހދ. ހަނިމާދޫ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަންޝަން ޑިސްކޮލިފައިކުރީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 20 ދުވަސްތެރޭ ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑު ކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

18 ޖުލައި 2021ގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދޮންބޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އެއީ ހަނިމާދޫގައި އަޅަން ފަށާފައިވާ 48 ހައުސިން ޔުނިޓް ނިންމުމަށާއި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 52 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިއިރު އެސްޖޭއާއި އެ ކުންފުނީގެ ސިސްޓަރ ކޮމްޕެނީ އެސްޖޭ ޓްރޭޑަރސް ހުށަހެޅި ޖޮއިންޓް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ނުކުރީ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާއި އެމްޕްލޯޔަރސް ރިކުއަރމަންޓް ހަމަނުވާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުއްނާސިރު ޝަފީގު ކުރެއްވި ހުކުމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި، ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ފައިނޭންޝަލް ރިސޯސަސްއާއި، އެމްޕްލޯޔަރސް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތްތަކުގެ ބިޑަކީ ފައިނޭންޝަލް ރިސޯސަސްއާއި، އެމްޕްލޯޔަރސް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބިޑެއްކަމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި 02 ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމެނޭހެން 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ރީ-އިވެލުއޭޓްކޮށް، މިހާރު އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމާފައިވާ ބިޑްތަކާއި، ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްގެ ތެރެއިން، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ހުކުމް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ދޮންބޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއްދުމާ ގުޅިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަރުހަލާ އާއި މެދު ހިންގާ ޖިނާއީ ތަހުގީގު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ނައިބްރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އެފްޑީސީ
ގޯތި އަދި ފްލެޓުގެ މައްސަލަ - އޭސީސީ އާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަން ޖަހަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކުގެ ބޮލަށް!
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީވުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ބެނަރ ޖަހައިދޭން ހުށަހަޅައިފި