ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 14:05
ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ،
ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ،
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން
އާއްމުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން ފަސްވެއްޖެ
 
މިހާތަނަށް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21،597ށް އަރާފައި
 
ވެކްސިން ލިބުނުހާ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެ
 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ

އާއްމުންނަށް ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން ފަސް ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން މިހާރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހައި ދެމުންދަނީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި، 60 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށާއި، ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ދެރަކުރާ ފަދަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމަހުގެ 15ން ފެށިގެން ތިން ވަނަ ޑޯޒު އާންމުންނަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހައިދިނުން ލަސްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑިއަމޮލަޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ވެކްސިން ލިބުން ލަސްވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ލިބުމާއެކު، އިތުރު ކެޓަގަރީތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ޑރ.އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުންމީދު ކުރާ މިންވަރަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ. ޕްރޮސެސިންއާ ޝިޕްމެންޓްތައް ގެނައުމުގައި ބައެއް ލަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ. ވެކްސިން ލިބޭނެ. އެޓައިމް ފްރޭމް ކަޓާނެ. ލިބުނުހާ އަވަހަށް އިތުރު ކެޓަގަރީތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ.
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑިއަމޮލަޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް

ވެކްސިން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 27 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާންމުންނަށް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހޭ މީހުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު 366،038ށް މީހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 396،322ށް އަރާފައެވެ. ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21،597ށް އަރާފައެވެ.

ބޫސްޑަރ ޑޯޒް މިހާރު ޖަހައިދެމުންދަނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެމުންދަނީ ފައިޒަރ ވެކްސިނުން އެކަންޏެވެ. ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެމުންދަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗް އަދި ދަމަނަވެށިންނެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މި ސެންޓަރުތަކަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން ދިއުމުގެ ކުރިން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.https://book.hpa.gov.mvއިން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހޭނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 6 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް