ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 18:53
ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން
ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ރާއްޖެއިން ފެނުނު އޮމިކްރޯން ކޭހަކީ ނޮވެމްބަރ 21ގައި ދެކުނު އެފްރިކާއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިއެއް
 
މިވޭރިއަންޓް ފެނިގެން ދެކުނު އެފްރިކާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
 
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު
 
ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން، 46 ގައުމަކުން މިވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވޭ

ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ އޮމިކްރޯން ކޭހަކީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ނޮވެމްބަރ 21ގައި ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭން ބުނީ މިކޭހުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ވޭރިއަންޓް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޖިނޯމިކް ސިކުއެންސިންގ ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 30 ނޮވެމްބަރގައި ފޮނުވުނު ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓުކުރުމުންނެވެ. ޖިނޯމިކް ސިކުއެންސިންގ ހެދުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުން ވަކި އަދަދެއްގެ ސާމްޕަލްތައް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ އެހީގައި ދަނީ ޓެސްޓުކުރަމުންނެވެ. އެޗްޕީއޭން ބުނީ ރާއްޖެއިން ޖިނޯމިކް ސިކުއެންސިން ހަދާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގައި އާންމުކޮށް ފެނިފައިވަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިވޭރިއަންޓް ފެނިގެން ދެކުނު އެފްރިކާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުން، ރާއްޖެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 12:00ން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ދެކުނު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިމްބާބްވޭ އަދި އެސްވަޓީނީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީހުން (ދިވެހިންނާއި ވޯރކްޕަރމިޓް ހޯލްޑަރުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް) އެތެރެވުން ހުއްޓައިލުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ 14 ދުވަސް ކުރިން އެ ގައުމުތަކުގައި އުޅެފައިވާ މީހުންނާއި، 12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ޓްރާންސިޓްވެފައި އަންނަ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ 14 ދުވަސްކުރިން ސައުތު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިމްބާބުވޭ އަދި އެސްވަޓީނީގައި އުޅެފައިވާ (12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ޓްރާންސިޓްވެފައި އަންނަ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް) ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންނާއި ވަރކް ވިސާގައި އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުން ރިލީޒްކުރެވޭނީ 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން، ކޮވިޑު-19އަށް ޓެސްޓް ހަދައި ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވުމުން ކަމަށާއި، މި އިއުލާނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ސައުތު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިމްބާވޭ، އަދި އެސްވަޓީނީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ވޭތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި މި ގައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުން މިވަގުތު ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ 14 ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މީހުން، 14 ދުވަސް ފުރިހަމަ ވުމުން އިތުރު ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި 14 ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ހޭދަ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭން ފުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ވެސް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނުމާގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަމަލުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭން އިރުޝާދުދީފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކަށް މުހިންމު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އައު ވޭރިއަންޓެއްގެ ސަބަބުންނާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލިފެތުރުން އިތުރުވެކޮވިޑް-19ގެ އިތުރު ރާޅެއް އައުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމުކަމަށް އެޗްޕީއޭން ބުނެއެވެ. އަދި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

- މާސްކް އެޅުން، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން، އަތް ސާފުކުރުން

- ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކައި ޓެސްޓުކުރުން، އަދި ބަލިޖެހޭ މީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަހެރިވުމާއި، ކޮންޓެކްޓުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ކަރަންޓީނުވުން

Advertisement

- ބަލި ދެނެގަތުމަށް ކުރެވެމުންދާ އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސަށް ސާމްޕަލް ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން

- އޮފީހާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަބަދުވެސް މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމާއި އަތް ދޮވުމާ އަތް ޖެހޭ ތަންތަން ގިނަ ގިނައިން ސާފުކުރުން އަދި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން

- ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށާއި ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރުން

- އެކި ހަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން

- ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމާއި، ބޫސްޓަރ ޑޯޒްޖެހުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުން

އެޗްޕީއޭން ބުނީ، ހާލަތާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ވޭރިއަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރެވި ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދާއިރު، މި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވަމުންދާ ކަމުގައިވެސް މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއާއެކު 46 ގައުމަކުން މިވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވާކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް