ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 09:06
ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ޑރ ނަޒްލާ
 
ސީކުއެންސްތައް ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ނަތީޖާ ލިބުމަށް ދެތިން ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ނަގާ
 
މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ސީކުއެންސް ސާމްޕަލްތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އަންނަނީ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ފޮނުވަމުން
 
މި ވޭރިއެންޓް ހުރިތޯ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޖީން ސިކުއެންސް ވަނީ ފޮނުވާފައި

ރާއްޖެއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމަކަށްވާއިރު، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެ އައުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތްކަމަށާއި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި މިވޭރިއަންޓް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސް އެކްސްޕާޓް، ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވޭރިއަންޓް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓްތައް ހަދައިގެން އިތުރަށް ބެލޭނެކަމަށެވެ. އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މި ވޭރިއެންޓް ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓުވުމަކީ ނާދިރުކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއާލައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިއްޖެނަމަ މި ވޭރިއެންޓް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ވޭރިއެންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު އެދުވަހު ވިދާޅުވީ ބަލި ފެނިފައިވާ ހަތް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މިހާރު މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ވޭރިއެންޓް ހުރިތޯ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޖީން ސިކުއެންސް ފޮނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ސީކުއެންސް ސާމްޕަލްތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އަންނަނީ ޓެސްޓު ކުރަން ފޮނުވަމުންނެވެ. އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ރާއްޖޭގައި އުޅޭތޯ ބެލުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެ ފަހަރަކު ސީކުއެންސްތައް ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ނަތީޖާ ލިބުމަށް ދެތިން ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ނަގާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މި ޓެސްޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ޓެސްޓުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިންތައް މިހާރު ރާއްޖެ ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ފެށޭނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް މީހުންނަށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައި ކަމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ މިވޭރިއަންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު މިވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އެނގިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ އެއީ ފަސޭހައިން ފެތުރޭ ވޭރިއަންޓެއްކަން އެކަނި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވޭރިއަންޓު ޖެހުމުން ބޮޑުވަރުވާކަން އަދި ހޯދިފައިނުވާކަމަށާއި ވެކްސިންގެ އަސަރުކުރާ މިންވަރުވެސް އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހުމުން ބަލީގެ ބޮޑުވަރުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ވަނީ ދުނިޔޭގެ 38 ގައުމަކުން ފެނިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުތައްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް