ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 06:33
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އަންނަނީ ބަލަމުން
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އަންނަނީ ބަލަމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ހާލަތު
މިހާތަނަށް 38 ގައުމަކުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
 
މިވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ މެދު މާބޮޑަށް ހާސްނުވުމަށް ވަނީ އެދިފައި

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް މިހާތަނަށް އައިއިރު 38 ގައުމަކުން ފެނިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ކްރިސްޓިއަން ލިންޑެމިއޭރް ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ވެކްސިން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވެކްސިނަށް ގެންނަމުންދިޔުމަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއްކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެންމެ އިސް ސައިންޓިސްޓް ސޯމިޔާ ސްވާމިންތަން ވަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ މެދު މާބޮޑަށް ހާސްނުވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަދި ވެކްސިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ނިންމަން އަދި މާއަވަސްކަމަށް ސޯމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސޯމިޔާ ވިދާޅުވީ އައު ވޭރިއަންޓާއެކު ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެކަމާއި ހާސްވެ ކަންބޮޑުނުވެ އެވޭރިއަންޓަށް ތައްޔާރުވުންކަމަށެވެ. ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ކަމަށެވެ.

އަދި އައު ވޭރިއަންޓެއް މިއަދު ފެނިފައިވާއިރު ދުނިޔެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމަށްވެސް ސޯމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދީފައިވާކަން ސޯމިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް